Badania i Innowacje

LOKALIZACJA / KONTAKT

OŚRODEK BADAŃ NAUKOWYCH (BADAWCZO - WDROŻENIOWYCH)

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Budynek B, I piętro, pokój nr 113

Sekretariat:

Tel 71 36 89 495
adres email: nauka@dco.com.pl

Pełnomocnik ds. Badań i Innowacji:

mgr Małgorzata Krynicka-Duszyńska

email: krynicka.malgorzata@dco.com.pl

tel. 71 36 89 495

ZADANIA

  1. Wspieranie pracowników klinicznych pod względem merytorycznym i metodologicznym w tym pomoc przy realizacji badań badawczo-rozwojowych i projektów,
  2. Nawiązywanie i wspieranie współpracy z ośrodkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi,
  3. Formułowanie z badaczami problemów badawczych, kreowanie współpracy wieloośrodkowej dla prowadzenia badań podstawowych oraz przygotowanie platformy testowania celem wdrażania nowych rozwiązań terapeutycznych.
  4. Kształtowanie zespołów badawczych i wsparcie w zakresie organizacji prowadzenia badań badawczo-rozwojowych.
  5. Monitorowanie badań badawczo-rozwojowych.

 

PLIKI DO POBRANIA

  1. Regulamin organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków o umożliwienie przeprowadzenia badań naukowych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
  2. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań naukowych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
  3. Karta zgłoszenia projektu

Działalność badawczo - rozwojowa DCOPiH

Kompleksowa współpraca w zakresie wdrożenia „Sieci Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej” w ramach projektu iPAAC – Badanie pilotażowe

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny i Deutsche Krebsgesellschaft

Proces certyfikacji: Sieci Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej w ramach projektu iPAAC  wspomagał dr hab. Paweł Hanczar, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Opracowana i wdrożona koncepcja tworzenia dokumentacji medycznej poprawia jakość przygotowywanej dokumentacji, oszczędza czas lekarzy, a także gwarantuje wykorzystanie informacji w systemach statystycznych. Podejście to uzyskało wysoką ocenę komisji certyfikacyjnej.

 


Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Umowa nr UMO-2017/27/B/NZ5/01167 na realizację i finansowanie projektu badawczego, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „OPUS14”


Kompleksowe profilowanie genomowe u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Akronim: PULMODCO.

Projekt realizowany we współpracy z Roche Polska Sp. z o.o.


Identyfikacja potrzeb w obszarze technologii biomedycznych. Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych.

Badanie realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim


Opracowanie technologii BioForte służącej do określania metodą in silico kompozycji szczepów bakteryjnych, będących kandydatami do stworzenia probiotyków nowej generacji

Projekt finansowany przez Ardigen. S.A. w ramach środków NCBiR realizowany we współpracy z PORT – ŁUKASIEWICZ


„Cyclin dependent kinAse in tRiple nEGatIVe brEast canceR – a „window of opportunity” study (CAREGIVER)”

w ramach konkursu na działalność ba-dawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych nr ABM/2020/1, finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych realizowany z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym