Badania i Innowacje

LOKALIZACJA / KONTAKT

OŚRODEK BADAŃ NAUKOWYCH (BADAWCZO - WDROŻENIOWYCH)

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Budynek B, I piętro, pokój nr 113

Sekretariat:

Tel 71 36 89 495
adres email: nauka@dco.com.pl

Pełnomocnik ds. Badań i Innowacji:

mgr Małgorzata Krynicka-Duszyńska

email: krynicka.malgorzata@dco.com.pl

tel. 71 36 89 495

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii od lat realizuje zadania badawcze uczestnicząc i prowadząc badania kliniczne oraz projekty naukowo-badawcze. Biorą w nich udział zarówno lekarze, jak i specjaliści diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej oraz personelu medycznego. W ten sposób w codziennej pracy realizujemy misję DCOPiH - Leczymy wiedzą i sercem. Misja ta wyraża nasze przekonanie, że chcąc się rozwijać i oferować pacjentom nowoczesne i innowacyjne terapie, wiodące ośrodki medyczne muszą prowadzić badania nad nimi. A każde rozwiązanie, które może przełożyć się na poprawę jakości życia pacjentów jest warte wprowadzenia. Dlatego chcąc jeszcze mocniej angażować się w prowadzenie badań i powstawanie nowych terapii onkologicznych, w naszym Centrum utworzyliśmy Dział Badań i Innowacji. Jego zadaniem jest umiejętne połączenie „światów” akademickiego, klinicznego i biznesowego w taki sposób, aby dobrze zaplanowane i prowadzone badania przełożyły się na powstawanie nowych terapii, które będą mogły być wdrażać zarówno w naszych Szpitalach, jak i innych placówkach medycznych na całym świecie.

Zadania Działu Badań i Innowacji obejmują:
● wspieranie innowacyjnych projektów i angażowanie w nie kadry medycznej różnych stopni i specjalizacji
● ukierunkowanie Szpitala oraz jego kadry medycznej na identyfikację problemów badawczych związanych z praktyką kliniczną. Dzięki temu, prowadzone badania będą mogły ściśle odpowiadać na realne potrzeby wynikające z działalności leczniczej.

W zakresie inkubacji w badaniach Dział Badań i Innowacji stawia na:
● rozwój zoptymalizowanych produktów przemysłowych (np. wyrobów medycznych), które odpowiadają rzeczywistym potrzebom klinicznym,
● wspieranie potrzeb klinicznych od pomysłu do wdrożenia,
● synergię z istniejącymi działaniami i procesami w oparciu o zasoby i kompetencje specjalistyczne (prawnicy, deweloperzy biznesowi, kierownicy projektów, badacze itp.)

Zachęcamy do współpracy w projektach, które realizowane są w DCOPiH.

PLIKI DO POBRANIA

  1. Regulamin organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków o umożliwienie przeprowadzenia badań naukowych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
  2. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań naukowych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
  3. Karta zgłoszenia projektu

Działalność badawczo - rozwojowa DCOPiH

 

Kompleksowa współpraca w zakresie wdrożenia „Sieci Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej” w ramach projektu iPAAC – Badanie pilotażowe

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny i Deutsche Krebsgesellschaft

Proces certyfikacji: Sieci Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej w ramach projektu iPAAC  wspomagał dr hab. Paweł Hanczar, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Opracowana i wdrożona koncepcja tworzenia dokumentacji medycznej poprawia jakość przygotowywanej dokumentacji, oszczędza czas lekarzy, a także gwarantuje wykorzystanie informacji w systemach statystycznych. Podejście to uzyskało wysoką ocenę komisji certyfikacyjnej.

 


Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Umowa nr UMO-2017/27/B/NZ5/01167 na realizację i finansowanie projektu badawczego, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu „OPUS14”


Kompleksowe profilowanie genomowe u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Akronim: PULMODCO.

Projekt realizowany we współpracy z Roche Polska Sp. z o.o.


Identyfikacja potrzeb w obszarze technologii biomedycznych. Dolnośląska Strefa Technologii Biomedycznych.

Badanie realizowane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim


Opracowanie technologii BioForte służącej do określania metodą in silico kompozycji szczepów bakteryjnych, będących kandydatami do stworzenia probiotyków nowej generacji

Projekt finansowany przez Ardigen. S.A. w ramach środków NCBiR realizowany we współpracy z PORT – ŁUKASIEWICZ


„Cyclin dependent kinAse in tRiple nEGatIVe brEast canceR – a „window of opportunity” study (CAREGIVER)”

w ramach konkursu na działalność ba-dawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych nr ABM/2020/1, finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych realizowany z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym

Przedoperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii uzupełniająca leczenie skojarzone w zaawansowanym raku żołądka z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnowego - badanie wieloośrodkowe z randomizacją

w ramach konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych nr ABM/2019/1, finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych, realizowany na podstawie Umowy o Przeprowadzenie Niekomercyjnego Badania Klinicznego z Uniwersytetem Jagiellońskim- Collegium Medicum w Krakowie.

Numer Projektu: 2019/ABM/01/00020

Kwota dofinansowania: 14 436 800,00 zł


KardioPROTEekCja dapagliflozyną u chorych na raka piersi leczonych anTrAcyklinAmi –PROTECTAA (protect against antracycline) TRIAL

w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne nr ABM/2022/1, finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych, realizowany na podstawie Umowy Konsorcjum z 4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu.

Accessibility Toolbar