PRACA W DCOPiH –  Zatrudni Pielęgniarkę

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Pielęgniarkę

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Wykonywanie zawodu zgodnie z Ustawą o zawodach  pielęgniarki i położnej, aktualną wiedzą medyczną oraz zasadami etyki zawodowej;
 • Poszanowanie praw pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 1. informowanie o prawach pacjenta oraz ich przestrzeganie,
 2. zachowanie tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu,
 • Zapewnienie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania obowiązującym w DCOPiH;
 • Wykonywanie świadczeń pielęgniarskich z zachowaniem należytej staranności, szczególnie w zakresie:
 1. identyfikacji pacjenta,
 2. uzyskiwania zgody pacjenta na świadczenie pielęgniarskie;
 3. podawania leków, płynów infuzyjnych, krwi i środków krwiozastępczych zgodnie z zasadami: właściwy lek, właściwy pacjent, właściwa dawka, właściwa droga, właściwa pora;
 4. zachowania zasad higieny i aseptyki zabiegów;
 5. kontroli sprawności sprzętu medycznego stosowanego do zabiegów diagnostyczno–leczniczych;
 6. przechowywania, przygotowania roztworów i stosowania środków dezynfekcyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego;
 • Prowadzenie monitoringu zakażeń szpitalnych zgodnie z zapisami Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującego w DCOPiH;
 • Wykonywanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego;
 • Udzielanie pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi;
 • Rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania w DCOPiH oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • Natychmiastowe zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu
  i dokumentowanie zdarzeń niepożądanych zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania;
 • Udzielanie niezbędnych informacji pacjentowi/przedstawicielowi ustawowemu o wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych, sposobie zachowania się w trakcie badań diagnostycznych oraz zabiegów przygotowujących do leczenia i pielęgnowania;
 • Aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych;
 • Realizowanie planów edukacji pacjenta w zakresie oświaty zdrowotnej oraz edukacji zgodnie ze specyfiką komórki organizacyjnej;

Wymagania stawiane przez Pracodawcę: 

 • wykształcenie średnie (Liceum Medyczne) lub wyższe o profilu  pielęgniarskim (licencjat pielęgniarstwa lub magister pielęgniarstwa);
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku pielęgniarki;
 • mile widziana specjalizacja (np. w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego);
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera;
 • empatia, odpowiedzialność, rzetelność, zorganizowanie, komunikatywność.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole.

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy biernat.jolanta@dco.com.pl
Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (poniżej), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, w treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem 

Zastrzegamy, że DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii
  i Hematologii, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
 2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
 3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
  Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

About the Author

You may also like these