napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  Wykaz badań prowadzonych w DCOPiH

Stan na 06.02.2023

LPNumer badaniaTytułRozpoznanieGłówny Badacz
1213831 (ZEST)Randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby porównujące skuteczność i bezpieczeństwo stosowania niraparybu z placebo u pacjentów pa radykalnym leczeniu HER-2 ujemnego raka piersi z obecnością mutacji BRCA lub potrójnie ujemnego raka piersi pozostających w molekularnej fazie choroby określonej na podstawie obecności krążącego nowotworowego DNA (ZEST).rak piersidr n. med. Aleksandra Łacko
2BO42843 (IMvigor011)Randomizowane, wieloośrodkowe badanie III fazy prowadzone metodą Slepej próby, oceniające stosowanie atezolizumabu (przeciwciało anty-PD-L1) w porównaniu z placebo w terapii adjuwentowej u pacjentów z inwazyjnym rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka ze stwierdzonym dodatnim statusem ctDNA po zabiegu cystektomii.rak pęcherzadr n. med. Łukasz Dołowy
3D926PC00001 (Tropion Breast02)Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, oceniające datopotamab derukstekan (Dato Dxd) w porównaniu z chemioterapią wybraną przez badacza u pacjentów niebędących kandydatami do leczenia inhibitorem PD-1/PD-L1 w terapii pierwszego rzutu miejscowo nawrotowego nieoperacyjnego lub przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi (TROPION-Breast02)rak piersidr n. med Małgorzata Pieniążek
4MK7902-015Randomizowane badanie fazy 3, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu (MK-3475) w połączeniu z lenwatynibem (E7080/MK-7902) i chemioterapią, w porównaniu ze standardową terapią leczenia jako leczenie pierwszej linii u uczestników z zaawansowanym/przerzutowym HER2 negatywnym rakiem gruczołowym żołądka/połączenia przełykowo-żołądkowego (LEAP-015)rak żołądkalek. Łukasz Hajac
5MK1308A-008Wieloośrodkowe, prowadzone w grupach równoległych badanie fazy 2 oceniające MK1308A (preparat złożony zawierający quavonlimab (MK1308) / pembrolizumab)w porównaniu do innych terapii u uczestników z rakiem jelita ghrubego w IV stopniu zaawansowania deficytu naprawczego (dMMR): (MK 1308A-008)rak jelita grubegolek. Łukasz Hajac
6Destiny Breast 06Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III trastuzumabu derukstekanu (T-DXd) w porównaniu do chemioterapii zgodnej z wyborem badacza u pacjentów z rakiem piersi o niskiej ekspresji receptora typu 2 ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (HER2) i dodatnim statusie receptora hormonalnego, u których wystąpiła progresja po leczeniu hormonalnym choroby przerzutowej (DESTINY-BREAST06).rak piersidr n. med. Aleksandra Łacko
7WO41554 (Inavo-120)Randomizowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie III fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo GDC-0077 plus palbocyklib i fulwestrant u pacjentów z mutacją PIK3CA w miejscowa zaawansowanym lub przerzytowym, hormonozależnym, HER2-negatywnym rakiem piersi.rak piersidr n. med. Aleksandra Łacko
8KRT-232-101Prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy IIa/IIb produktu KRT-232 stosowanego u pacjentów z mielofibrozą pierwotną (PMF), mielofibrozą wywołaną czerwienicą prawdziwą (post-PV-MF) lub mielofibrozą wywołaną nadpłytkowością samoistną (post-ET-MF) u których leczenie ruksolitynibem zakończyło się niepowodzeniem.mielofibrozadr n. med. Jarosław Dybko
9PALG-AML1/2016Prospektywne, wieloośrodkowe badanie kliniczne grupy PALG porównujące skuteczność dwóch standardowych terapii indukujących  (DA-90 vs DAC) i dwóch standardowych chemioterapii reindukujących (FLAG-IDA vs CLAG-M) u chorych na AML < 60 r.ż.AMLdr n. med. Jarosław Dybko
10PALG ALL7 OVERALLPorównanie skuteczności i bezpieczeństwa obinutuzumabu i rytuksymabu w leczeniu skojarzonym dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z ekspresją CD20.ALLdr n. med. Jarosław Dybko
11INCB 50465-309_Primary AIHARandomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, badanie fazy 3, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania parsaclisibu u uczestników z pierwotną niedokrwistością autoimmunohemolityczną z przeciwciałami typu ciepłegoniedokrwistość autoimmunohemolityczna z przeciwciałami typu ciepłegodr n. med. Jarosław Dybko
12ChimeraPrzedoperacyjna chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii
uzupełniająca leczenie skojarzone w zaawansowanym raku
żołądka z wysokim ryzykiem nawrotu otrzewnowego –
badanie wieloośrodkowe z randomizacją
rak żołądkaprof. dr hab. n. med. Marek Bębenek
13D516AC00001Wieloośrodkowe badanie 3 fazy, z randomizacją i z użyciem grupy kontrolnej, oceniające ozymertynib w terapii neoadjuwantowej jako monoterapię lub w połączeniu z chemioterapią w porównaniu do standardowej chemioterapii, w leczeniu pacjentów z operacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z obecną mutacją receptora naskórkowego czynnika wzrostu.rak płuclek. Krzysztof Rogoziewicz

Accessibility Toolbar