napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Projekt CraNe

Projekt CraNe

Projekt CraNe

CZAS TRWANIA PROJEKTU

1.10.2022 - 30.09.2024

ZESPÓŁ PROJEKTU CRANE W DCOPiH
KOORDYNATOR PROJEKTU:

dr Iga Skrzypczyńska, radioterapeutka

 

LIDERZY PROCESU:

- opieka hospicyjna – Beata Jarlińska -Krzysztoń

- onkologia kliniczna – Tomasz Pacuszko

- leczenie skojarzone – Izabella Dębicka

- medycyna nuklearna – Piotr Piwkowski

- torakochirurgia – Piotr Błasiak

- patomorfologia – Beata Muszczyńska -Bernhard oraz Aleksandra Korwat

- badania molekularne – Dagmara Michałowska

- pulmonologia – Barbara Domagała

- radiologia – Tomasz Kuniej oraz Anna Chodorowska

- radioterapia -Łukasz Trembecki

- psychologia – Agata Kołodziejczyk

- wsparcie socjalne – Marta Babik oraz Dominika Skrzypczak

- prawa pacjenta - Elżbieta Garwacka- Czachor

- opracowanie danych – Dawid Błaszczyk

- koordynator administracyjny – Kamila Kępska

Na mocy porozumienia trójstronnego pomiędzy Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Instytutem Badawczym, Niemieckim Towarzystwem Onkologicznym (Deutsche Krebsgesellschaft) oraz Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, w lipcu 2023 roku podpisano umowę dotyczącą prac przygotowawczych w zakresie organizacji krajowych wielodyscyplinarnych centrów onkologicznych oraz stworzenia ich europejskiej sieci współpracy. 

CraNe to międzynarodowy zespół badawczy, który dzieli się na 8 grup roboczych zajmujących się holistycznym podejściem do pacjenta onkologicznego. Na różnych poziomach decyzyjnych zespół dąży do ujednolicenia (z zachowaniem specyfiki dla służby zdrowia w danym kraju) i stworzenia wytycznych standardów opieki nad pacjentem onkologicznym. Podejście zespołu jest wielodyscyplinarne i obejmuje szeroki zakres działań dla pacjenta. Część zespołu skupia się na aspekcie teoretycznym, podczas gdy pozostali członkowie koncentrują się na stronie praktycznej. Część praktyczna będzie realizowana w naszym Centrum, co wynika z dużego wolumenu pacjentów z rakiem płuca. W Europie będą dwa certyfikowane w tym zakresie ośrodki – jeden w Luksemburgu oraz drugi we Wrocławiu.

Dolnośląskie Centrum posiada już doświadczenie w tym zakresie. Szpital został wyróżniony certyfikatem ogólnym CCCN (Comprehensive Cancer Care Network) w zakresie kompleksowego centrum onkologii, a także certyfikatem w części narządowej dla raka jelita grubego i trzustki. W 2021 roku certyfikacji poddane zostały Szpital CHARITÉ w Berlinie i DCO. Teraz, jako jedyny ośrodek w Polsce, przystępujemy do certyfikacji dla nowotworów płuc.

Projekt CraNe – Sieć Kompleksowych Centrów Onkologii zakłada prace przygotowawcze do utworzenia krajowych Kompleksowych Centrów Onkologii oraz ich europejskiej sieci współpracy. Projekt ten realizuje piąte flagowe zadanie Europejskiego Planu Walki z Rakiem (Europe’s Beating Cancer Plan, EBCP), zgodnie z którym do roku 2025 Komisja Europejska planuje ustanowienie sieci uznanych, współpracujących ze sobą krajowych kompleksowych centrów onkologicznych w każdym państwie członkowskim UE. Jednym z głównych celów EBCP jest również, aby do roku 2030, 90% pacjentów miało zapewnioną opiekę onkologiczną w Kompleksowych Centrach Onkologii (Comprehensive Cancer Centres, CCC), które spełniają ustalone kryteria jakości. Aby usprawnić tworzenie europejskiej sieci, CraNe opracuje niezbędne wymagania administracyjne i kadrowe, aby zapewnić opiekę onkologiczną najwyższej jakości.

Zestaw kryteriów certyfikacyjnych, ujednolicających wymagania stawiane Kompleksowym Centrom Onkologii, jest niezbędny, aby usprawnić integrację pomiędzy już istniejącymi CCC a także wesprzeć te kraje członkowskie, które planują takie centra utworzyć i poddać je certyfikacji. Zespół projektowy przeanalizuje wykonalność i trwałość opracowanego podejścia, zapewniając połączenie tworzonej europejskiej sieci CCC i nowo powstałych CCC w poszczególnych krajach członkowskich z rozwijającymi się Sieciami Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN) na poziomie krajowym i regionalnym. W ten sposób istniejące modele organizacyjne i funkcjonalne opieki onkologicznej w UE zostaną włączone do proponowanego modelu. W większości krajów UE, to właśnie CCC są głównym źródłem najnowszych rekomendacji, świadczą nowoczesną opiekę onkologiczną, realizują zaawansowane badania naukowe, w tym badania kliniczne, oraz prowadzą edukację przyszłych kadr medycznych i pacjentów. Liczba CCC w krajach UE jest zróżnicowana, przy czym większość krajów posiada przynajmniej jedno CCC.

Harmonogram
Katalog standardów
Mierniki
Projekt CraNE w liczbach:
24

krajów członkowskich UE

46

organizacji działających na rzecz zwalczania nowotworów złośliwych płuca

2

ośrodki pilotażowe

50

międzynarodowych ekspertów z dziedziny onkologii

8

pakietów roboczych, w których zorganizowano działania projektowe

Praktyczne aspekty CraNE w krajach członkowskich

Głównym celem CraNE jest stworzenie europejskiej sieci już istniejących oraz nowo utworzonych CCC (EUnetCCCs) wysokiej jakości usługi z zakresu wczesnego wykrywania, badań przesiewowych, diagnostyki i leczenia, a także oferowanie wsparcia dla ozdrowieńców oraz szkoleń i rozwoju dla kadry medycznej. 

 
Szczegółowymi celami projektu CraNE są:

1.Wspieranie trwałości wypracowanych rezultatów projektowych w celu przyszłego ich wdrożenia w struktury opieki onkologicznej w krajach członkowskich UE.

2.Stworzenie europejskiej sieci CCCs (EUnetCCCs), aby usprawnić opiekę onkologiczną i uniknąć pogłębiania się nierówności w zakresie dostępu do świadczeń wysokiej jakości usług na terenie UE.

3.Dalsze umożliwianie dostępu oraz korzystania z wysokiej jakości opieki w CCCNs we wszystkich krajach członkowskich oraz ujednolicenie wysokich standardów opieki onkologicznej dla wszystkich certyfikowanych ośrodków, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań między opieką onkologiczną a badaniami naukowymi (CCCN i CCC).

4.Wypracowanie uzgodnionego wspólnie modelu dla Kompleksowych Centrów Onkologii (CCCs), zarówno tych działających indywidualnie jak i tych będących częścią szpitali uniwersyteckich lub ogólnych.

 5.Identyfikacja i analiza obecnych praktyk i modeli organizacyjnych w ujęciu rzeczywistym jako punkt odniesienia do oceny – jak wysokiej jakości opieka i badania naukowe są dostępne dla wszystkich pacjentów onkologicznych na danym obszarze (lokalnym lub regionalnym), poprzez istniejące modele ”networkingu”.

Informacje źródłowe o projekcie umieszczone są na portalu: www.crane4health.eu ; informacje o partnerach: https://www.crane4health.eu/en/partners/

Literatura:

European Commission, 2021. Europe’s Beating Cancer Plan: A new EU approach to prevention, treatment and care. Available at https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-02/eu_cancer-plan_en_0.pdf

Technical Description of CraNE Joint Action. EU4Health Programme (EU4H) 2022.

Technical Description of CraNE Joint Action. EU4Health Programme (EU4H) 2022.

 

 

 

Skip to content