napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Projekty współfinansowane  /  Ministerstwo Zdrowia

Projekty Ministerstwa Zdrowia: 

PROGRAM BADAŃ W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA PŁUCA - NA LATA 2021-2024
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii zostało wybrane na realizatora zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – na lata 2021-2024.

Celem zadania jest zwiększenie wykrywalności nowotworu płuc we wczesnych stadiach jego zaawansowania, poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej wśród populacji objętej programem.

Czas realizacji: 09.2021 - 12.2024

Wartość dofinansowania: 798 000,00zł

Badania wykonywane będą w trzech lokalizacjach:

  • Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii pl. Hirszfelda 12
  • Filia DCOPiH w Legnicy: zlokalizowana przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220
  • Filia DCOPiH w Jeleniej Górze: Zakład Radioterapii Filia w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6, 58-500 

Chęć przystąpienia do programu mogą zgłaszać osoby, spełniające następujące kryteria włączenia: 

1) osoby w wieku 55–74 lata, które:

- mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,

- mają konsumpcję tytoniu większą lub równa 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).

2) osoby w wieku 50–74 lata, które:

-  mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,

-  mają konsumpcję tytoniu większą lub równa 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji)

i u których potwierdzono jeden z czynników ryzyka: 

- z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,

- podlegały ekspozycji na radon,

- chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub nowotwory zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego, 

- osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) chorowały na raka płuc,

- chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Z przystąpienia do programu wykluczone są osoby które:

- pacjenci z choroba zakaźną lub „ostrą” chorobą naczyniową, chirurgiczną,

- pacjenci u których w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Programu w kierunku wykrycia raka płuca przeprowadzono badanie NDTK, w którym nie stwierdzono żadnych niepokojących zmian),

- pacjenci u których wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania NDTK,

- pacjenci u których zdiagnozowano raka płuca w okresie przed zgłoszeniem się do Programu a okres od zakończenia radykalnego leczenia jest krótszy niż 5 lat.

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

Informacje o tym jak zgłosić się do programu można uzyskać pod nr telefonu 71 368-94-83 pn.- pt. w godz. 7:30-18:00, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: profilaktyka@dcopih.pl

Zgłoszenia w formie wypełnionej Ankiety kwalifikacyjnej: (tutaj ankieta do pobrania) można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dział Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Z dopiskiem: NDTK – nazwa miasta w którym ma być wykonane badanie

lub dostarczyć osobiście do:

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dział Profilaktyki i Strategii Onkologicznej bud F, boczne wejście 

Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Po zakwalifikowaniu do badania przez Lekarza, nasze Call Center zadzwoni do każdego z uczestników z propozycją terminu wykonania badania!

ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PŁUCA
Zadanie pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla torakochirurgii na lata 2023-2024 realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Dofinansowania ze środków budżetu państwa: 2 999 738,93 PLN 

Całkowita wartość zadania: 2 999 738,93 PLN

 

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania finansowane będę koszty zakupu toru wizyjnego do torakoskopii z oprzyrządowaniem, narzędzi do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych, wideobronchoskopów, sond radialnych USG (EBUS radialny), procesora obrazu USG z osprzętem do EBUS i sond radialnych. 

DOPOSAŻENIE ZAKŁADÓW RADIOTERAPII – ZAKUP SYSTEMÓW PLANOWANIA RADIOTERAPII, DOPOSAŻENIE STACJI PLANOWANIA (W TYM ZAKUP NOWYCH WERSJI) ORAZ DOPOSAŻENIE AKCELERATORÓW
Zadanie pn. „Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów” realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 7 000 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 7 750 860,00 PLN

 

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania finansowane będę koszty  doposażenia stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenia akceleratorów (nowe funkcjonalności umożliwiające realizację nowych technik leczenia oraz precyzyjne monitorowanie obszaru napromieniania).

ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY DLA OŚRODKÓW PRZESZCZEPIAJĄCYCH KOMÓRKI KRWIOTWÓRCZE W 2022 R.
Zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.” zrealizowane w ramach Programu wieloletniego na lata 2011-2022 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 242 163,47 PLN

Całkowita wartość zadania: 242 163,47 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania sfinansowane zostały koszty zakupu Fluorometru, Wytrząsarki wraz z inkubatorem, Hybrydyzatora, Termomiksera, Wirówek laboratoryjnych oraz Mikroskopu w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. 

ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zadanie pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 399 900,46 PLN

Całkowita wartość zadania: 399 900,46 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania sfinansowane zostały koszty zakupu 10 sztuk Cystoskopów giętkich w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. 

DOPOSAŻENIE KLINIK I ODDZIAŁÓW HEMATOONKOLOGICZNYCH W SPRZĘT DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA BIAŁACZEK I CHŁONIAKÓW
Zadanie pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 1 888 001,61 PLN

Całkowita wartość zadania: 1 888 001,62 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania finansowane są koszty zakupu Cytometru przepływowego, Komory laminarnej, Kriostatu, Mikroskopów, Termocyklerów oraz Wirówek laboratoryjnych. 

DOPOSAŻENIE ZAKŁADÓW RADIOTERAPII
Zadanie pn. „Doposażenie zakładów radioterapii” w 2021 oraz 2022 roku zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 2 930 706,00 PLN

w tym:

środki wydatkowane w 2021 roku: 2 259 810,00 PLN;

środki wydatkowane w 2022 roku: 670 896,00 PLN.

Całkowita wartość zadania: 3 013 977,00 PLN

 

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania sfinansowane zostały koszty zakupu systemów planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem oraz dodatkowych funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. 

DOPOSAŻENIE ZAKŁADÓW RADIOTERAPII 2021
Zadanie pn. „Doposażenie zakładów radioterapii” w 2021 roku zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 2 500 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 2 502 630,00 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania sfinansowane zostały koszty zakupu Aparatu HDR do brachyterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

DOPOSAŻENIE ZAKŁADÓW RADIOTERAPII” W 2021 ROKU (WYMIANA AKCELERATORÓW)
Zadanie pn. „Doposażenie zakładów radioterapii” w 2021 roku (wymiana akceleratorów) zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 8 000 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 9 600 930,00 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania sfinansowane zostały koszty zakupu Akceleratora w Filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Jeleniej Górze.

ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PŁUCA
Zadanie pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” w 2021 roku zrealizowane przez Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 1 498 262,71 PLN

Całkowita wartość zadania: 1 498 262,71 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania sfinansowane zostały koszty zakupu Wideobronchoskopów, Aparatu USG do oceny biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca, Toru wizyjnego zawierającego źródło światła, procesora obrazu endoskopowego, monitorów i urządzeń peryferyjnych.

DOPOSAŻENIE ZAKŁADÓW RADIOTERAPII” W 2020 ROKU
Zadanie pn. „Doposażenie zakładów radioterapii” w 2020 roku (w zakresie wymiany akceleratorów) zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”.

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 8 000 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 8 000 610,00 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania sfinansowane zostały koszty zakupu Akceleratora w Filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy.

Skip to content