napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  ZAKŁAD DIAGNOSTYKI HEMATOONKOLOGICZNEJ

Zakład Diagnostyki Hematoonkologicznej

LOKALIZACJA

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu

 

Zakład Diagnostyki Hematoonkologicznej

 

ul. Gen. A. E. Fieldorfa 6,

54-049 Wrocław,

KONKTAKT

Pracownia Cytogenetyki:

tel. 782 999 724

 

Pracownia Biologii Molekularnej:

tel. 603 337 421

 

Godziny otwarcia

7:30 – 15:35

KADRA MEDYCZNA
KIEROWNIK ZAKŁADU

 

mgr inż. Anna Sobczyńska-Konefał

Specjalista Laboratoryjnej Genetyki Medycznej, w trakcie doktoratu (https://orcid.org/0009-0001-

anna.konefal@dcopih.pl

 

DIAGNOŚCI LABORATORYJNI
 
PRACOWNIA CYTOGENETYKI:
PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ:

 

MŁODSI ASYSTENCI

 

PRACOWNIA CYTOGENETYKI:
PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ:

 

SEKRETARKA MEDYCZNA

mgr Patrycja Łozińska

patrycja.lozinska@dcopih.pl

 

POMOCE LABORATORYJNE

Iwona Bajkowska

Anna Łokaj

Struktura pracowni w zakładzie:

Zakład Diagnostyki Hematoonkologicznej został utworzony w październiku 2004 roku (pierwotnie jako Laboratorium DCTK). Zakład posiada wpis do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (wpis do rejestru nr 2196). Obecnie w strukturze Zakładu znajdują się trzy specjalistyczne pracownie:

  1. Pracownia Cytogenetyki
  2. Pracownia Biologii Molekularnej.
  3. Pracownia Propagacji i Modyfikacji Komórek

W Zakładzie Diagnostyki Hematoonkologicznej zatrudnionych jest 6 wykwalifikowanych diagnostów laboratoryjnych (w tym dwóch specjalistów laboratoryjnej genetyki medycznej), 3 młodszych asystentów, sekretarka medyczna oraz 2 pomoce laboratoryjne.

Zakład posiada wysokospecjalistyczną aparaturę diagnostyczną pozwalającą na pracę na bardzo wysokim poziomie.

Wiarygodność wykonywanych oznaczeń potwierdzają otrzymywane certyfikaty udziału w programach kontroli jakości zarówno tych krajowych, jak i międzynarodowych.

Krótki opis działalności diagnostycznej dla pacjentów: zakres badawczy, kontrole, certyfikaty, innowacje, które wyróżniają laboratorium wśród podobnych na rynku.

Badania prowadzone w Zakładzie są kluczowe dla diagnostyki pacjentów ze schorzeniami hematologicznymi, w doborze terapii celowanej, monitorowaniu odpowiedzi na leczenie, a także w wykrywaniu progresji choroby.

W Pracowni Cytogenetyki prowadzona jest diagnostyka cytogenetyczna zmian somatycznych u pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego oraz z guzami litymi zarówno metodami klasycznymi (GTG), jak i molekularnymi (FISH, cIgFISH). Opracowanie wyników jest zgodne z wytycznymi ISCN (An International System for Human Cytogenomic Nomenclature). Wyniki uzyskane z analiz cytogenetycznych pozwalają na postawienie ostatecznego rozpoznania, określenie rokowania, planowanie terapii, a także monitorowanie przebiegu leczenia.

W Pracowni Biologii Molekularnej wykonuje się badania z zakresu diagnostyki i stratyfikacji ryzyka w ostrych białaczkach, nowotworach mieloproliferacyjnych i przewlekłej białaczce limfocytowej. Prowadzone są również badania oceny chimeryzmu poprzeszczepowego zgodnie ze światowymi wytycznymi.

Pracownia bierze udział w standaryzacji oceny ilościowej ekspresji genu BCR::ABL u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową, co pozwala na wyrażanie uzyskiwanych wyników badania ekspresji BCR::ABL metodą RQ-PCR w wystandaryzowanej Skali Międzynarodowej [IS].

Pracownia Propagacji i Modyfikacji Komórek w Zakładzie Diagnostyki Hematoonkologicznej posiada specjalistyczny sprzęt oraz pomieszczenia umożliwiające prowadzenie badań z wykorzystaniem hodowli komórkowych. Infrastruktura Pracowni – kwalifikowane pomieszczenia czyste (cleanroom) pozwalają na bezpieczną pracę.

Do głównych zadań Pracowni Propagacji i Modyfikacji Komórek w Zakładzie Diagnostyki Hematoonkologicznej należy:

1. wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) wykorzystywanych w eksperymentach medycznych i badaniach klinicznych, zgodnie z treścią decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz zapewnienie najwyższej jakości i powtarzalności wytwarzanych produktów leczniczych terapii zaawansowanej,

2. współpraca z Onkologicznym Centrum Wsparcia Badań Klinicznych oraz zewnętrznymi jednostkami leczniczymi i naukowymi w obszarze badań i projektów zgodnych z profilem Pracowni,

3. udział w tworzeniu i realizacji projektów badawczych w zakresie biologii komórki, w szczególności nowotworowej, mających zastosowanie w dziedzinie ochrony zdrowia,

4. udział w projektach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych w ramach działalności leczniczej,

5. preparatyka, krioprezerwacja i nadzór nad przechowywaniem tkanek i komórek,

6. opracowywanie i wdrażanie metod hodowli komórek zgodnie z założeniami projektów przeznaczonych do realizacji w Pracowni,

7. odpłatna współpraca w wykonywaniu projektów zewnętrznych.

 

Nieustannie poszerzamy panel badań wykonywanych w Zakładzie oraz doskonalimy nasz warsztat pracy.

Zakład prowadzi także działalność naukowo-badawczą. Obecnie w Zakładzie realizowane są dwa doktoraty wdrożeniowe we współpracy z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu (realizacja zaplanowana na lata 2022-2026):

  1. Doktorat wdrożeniowy finansowany przez MNiSZW DWD/6/0421/2022, Znaczenie diagnostyczne, rokownicze i terapeutyczne badań statusu hipermutacji somatycznej rejonu zmiennego ciężkiego łańcucha immunoglobulin (IGHV) w przewlekłej białaczce limfocytowej, doktorantka mgr Iga Jendrysik, promotor dr hab. Lidia Karabon
  1. Doktorat wdrożeniowy finansowany przez MNiSZW DWD/6/0422/2022 Prognostyczne i terapeutyczne znaczenie badań mutacji genu TP53 i delecji 17p w przewlekłej białaczce limfocytowej, doktorantka mgr inż. Anna Sobczyńska-Konefał, promotor dr hab. Monika Jasek
Certyfikaty i zaświadczenia:

Zakład bierze udział w krajowych i międzynarodowych programach zewnętrznej oceny jakości badań:

Krajowe – nazwa

Rok uczestnictwa:

Organizator: 

Międzylaboratoryjny Test Kontroli Jakości: Badania FISH w Hematoonkologii 

2014, 2012, 2011

PTGC Sekcja Cytogenetyki Hematoonkologicznej, Biovigen, Abbott Molecular 

Porównanie międzylaboratoryjne dla techniki FISH

2019

Laboratorium Poradni Genetycznej Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku

Standaryzacja oceny ilościowej ekspresji genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową metodą RQ-PCR, EUTOS for CML 

2023 (w trakcie), 2021, 2016, 2015, 2013, 2012

Pracownia Diagnostyki Molekularnej, Zakład Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Zagraniczne – nazwa

Rok uczestnictwa:

Organizator: 

Myeloid disorders (for GTG, FISH)

2023, 2022

GenQA

Haematological Technical FISH

2023, 2022

GenQA

External proficiency testing (EPT) program in the area of quantitative analysis of cell chimerism

2023, 2022, 2021, 2018, 2017, 2013, 2012, 2011

HLA department Laboratory of cell chimerism, Institute of Hematology and Blood Transfusion U Nemocnice 2094/1 128 20 Prague 2 Czech Republic

FLT3 Mutation Status

NPM1 Mutation Status

2023-2024 (w trakcie)

IV 2022-III 2023

UK NEQAS Leucocyte Immunophenotyping

JAK2 p.Val617Phe (V617F) Mutation Status (Accredited)

2023-2024 (w trakcie)

UK NEQAS Leucocyte Immunophenotyping – Molecular Haemato-Oncology

BCR::ABL1 and AML Translocation Identification (Accredited)

2023-2024 (w trakcie)

UK NEQAS Leucocyte Immunophenotyping – Molecular Haemato-Oncology

Skip to content