napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Szpital  /  DZIAŁ PROFILAKTYKI I STRATEGII ONKOLOGICZNEJ

Dział Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

LOKALIZACJA
DZIAŁ PROFILAKTYKI I STRATEGII ONKOLOGICZNEJ

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

 

Budynek F (wejście koło Mapy), 1 piętro

KONKTAKT
DANE TELEADRESOWE:
 • tel. 71 36 89 565
 • tel. 71 36 89 254
 • tel. 71 36 89 564
 
ADRES E-MAIL:

profilaktyka@dcopih.pl

 
LINKI:

Projekt ONKOLOGIKA

FB

KADRA
KIEROWNIK DZIAŁU PROFILAKTYKI I STRATEGII ONKOLOGICZNEJ: 

Dawid Błaszczyk
tel./fax. 71 36 89 212

 

PRACOWNICY:
 • Karolina Kamińska
 • Wanda Myszczyszyn
 • Marta Kubacka
 • Anna Machulak
 • Agata Nosol
 • Tomasz Kunicki
 • Łukasz Barcikowski
 • Artur Kopycki
 • Agnieszka Waśkowska

 

Zadania działu profilaktyki i strategii onkologicznej:

1.  Do zadań komórki w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia należy opracowywanie programów promocji zdrowia, współpraca z różnymi podmiotami w celu edukacji zdrowotnej, organizacja eventów promujących zdrowie, tworzenie materiałów edukacyjnych, monitorowanie badań przesiewowych, udzielanie konsultacji merytorycznych oraz pozyskiwanie środków finansowych oraz partnerów i ośrodków współpracujących w akcjach prozdrowotnych.

2. Do zadań komórki w zakresie zarządzania projektami należy realizacja projektów z Funduszy Europejskich oraz innych źródeł zewnętrznych. Zadania komórki obejmują pozyskiwanie zewnętrznych środków, przygotowywanie dokumentacji związanej z udziałem w konkursach dotyczących inwestycji, promocji zdrowia. Dodatkowo do jej zadań należy sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz rozliczeń (przy współpracy z innymi komórkami Szpitala). 

3. Do zadań komórki w zakresie analiz i strategii należy: strukturyzacja i weryfikacja danych, analityczne wsparcie badań, biostatystyka, analizy onkologiczne, modele prognostyczne, matematyczne i obliczeniowe, zaawansowane analizy na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Szpitala, rozwój systemu danych, konsultacje merytoryczne oraz wsparcie analityczne pilotaży realizowanych w DCOPiH.

4. Do zadań komórki w zakresie raportowania statystycznego wewnętrznego należy przygotowywanie zestawień i analiz statystycznych na zlecenie komórek organizacyjnych Szpitala oraz opracowywanie miesięcznej analizy ruchu chorych. Do zadań komórki w zakresie raportowania statystycznego zewnętrznego należy sporządzanie wybranych sprawozdań, zestawień, raportów i innych opracowań statystycznych dla właściwych instytucji zgodnie z przepisami prawa lub zawartymi umowami.

Programy profilaktyczne w DCOPiH:
Mammografia – etap podstawowy:
Mammografia – etap pogłębionej diagnostyki:
Cytologia – gabinet stacjonarny 
Cytologia – Mobilny Gabinet Położnej – Cytobus
Kolonoskopia
Niskodawkowa tomografia płuc dla wieloletnich palaczy:
Projekty Ministerstwa Zdrowia: 
PROGRAM BADAŃ W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA PŁUCA - NA LATA 2021-2023
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii zostało wybrane na realizatora zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” – na lata 2021-2023.

Celem zadania jest zwiększenie wykrywalności nowotworu płuc we wczesnych stadiach jego zaawansowania, poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej wśród populacji objętej programem.

Czas realizacji: 09.2021 - 12-2023

Wartość dofinansowania: 798 000,00zł

Badania wykonywane będą w trzech lokalizacjach:

 • Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii pl. Hirszfelda 12
 • Filia DCOPiH w Legnicy: zlokalizowana przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220
 • Filia DCOPiH w Jeleniej Górze: Zakład Radioterapii Filia w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6, 58-500 

Chęć przystąpienia do programu mogą zgłaszać osoby, spełniające następujące kryteria włączenia: 

1) osoby w wieku 55–74 lata, które:

- mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,

- mają konsumpcję tytoniu większą lub równa 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).

2) osoby w wieku 50–74 lata, które:

-  mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,

-  mają konsumpcję tytoniu większą lub równa 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji)

i u których potwierdzono jeden z czynników ryzyka: 

- z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,

- podlegały ekspozycji na radon,

- chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub nowotwory zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego, 

- osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) chorowały na raka płuc,

- chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Z przystąpienia do programu wykluczone są osoby które:

- pacjenci z choroba zakaźną lub „ostrą” chorobą naczyniową, chirurgiczną,

- pacjenci u których w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Programu w kierunku wykrycia raka płuca przeprowadzono badanie NDTK, w którym nie stwierdzono żadnych niepokojących zmian),

- pacjenci u których wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania NDTK,

- pacjenci u których zdiagnozowano raka płuca w okresie przed zgłoszeniem się do Programu a okres od zakończenia radykalnego leczenia jest krótszy niż 5 lat.

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

Informacje o tym jak zgłosić się do programu można uzyskać pod nr telefonu 71 368-94-83 pn.- pt. w godz. 7:30-18:00, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: profilaktyka@dcopih.pl

Zgłoszenia w formie wypełnionej Ankiety kwalifikacyjnej: (tutaj ankieta do pobrania) można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dział Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Z dopiskiem: NDTK – nazwa miasta w którym ma być wykonane badanie

lub dostarczyć osobiście do:

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Dział Profilaktyki i Strategii Onkologicznej bud F, boczne wejście 

Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

Po zakwalifikowaniu do badania przez Lekarza, nasze Call Center zadzwoni do każdego z uczestników z propozycją terminu wykonania badania!

Projekty unijne (Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich):
„BADANIA PRZESIEWOWE ZA POMOCĄ NISKODAWKOWEJ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ METODĄ POPRAWY WYLECZALNOŚCI RAKA PŁUCA W MAKROREGIONIE ŚLĄSKIM”

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii jest realizatorem projektu pn.:

"Badania przesiewowe za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej metodą poprawy wyleczalności raka płuca w makroregionie śląskim" 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramacj programu operacyjnego wiedza, edukacja, rozwój.

Celem głównym projektu jest wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia. Głównym zadaniem przedmiotowego programu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w makroregionie Śląskim - (województwa śląskie, opolskie, dolnośląskie) w latach realizacji programu. 

Realizacja programu obejmuje następujące komponenty: 

 • komponent edukacyjny – skierowany do kadry medycznej: personelu medycznego lekarskiego, pielęgniarskiego oraz personelu pomocniczego.
 • Komponent medyczny – polegający na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu.

Mogą z nich skorzystać osoby, które:

• są w wieku 55 – 74 lata i palili przynajmniej 1 paczkę papierosów dziennie przez co najmniej 20 lat i nadal palą lub od momentu zaprzestania palenia nie minęło więcej niż 15 lat

lub

• są w wieku 50-74 lata i palili przynajmniej 1 paczkę papierosów dziennie przez co najmniej 20 lat i nadal palą lub od momentu zaprzestania palenia nie minęło więcej niż 15 lat, a dodatkowo był narażony na działanie czynników rakotwórczych np. kadm, azbest lub w rodzinie wystąpiły przypadki chorób nowotworowych lub też choruje na choroby układu oddechowego np. POChP, włóknienie płuc.

 

Żeby zgłosić się do programu wystarczy zadzwonić  pod numer telefonu 71 726 25 25 (poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-15:00) do Call Center Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.

Badania Niskodawkowej Tomografii Komputerowej będą wykonywane w Pracowniach Tomografii Komputerowej DCOPiH we Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Górze, a także w Wałbrzychu w Affidea.

W ramach projektu realizowane są badania Niskodawkowej Tomografii Płuc dla wieloletnich palaczy. 

 

Nr projektu: POWR.05.01.00-00-0008/19 

Okres Realizacji projektu: 01.01.2020 - 30.11.2023r

Lider projektu: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Partner projektu: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

Partner projektu: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

"Zwiększenie dostępności do badań obrazowych w zakresie onkologii"

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Tytuł projektu: "Zwiększenie dostępności do badań obrazowych w zakresie onkologii"

Nr projektu: RPDS.12.01.00-02-0017/22

Dofinansowanie ze środków EFRR, w tym REACT-UE: 21 239 762,36 zł

Całkowita wartość projektu: 21 243 762,36 zł

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19 i w okresie po pandemii w zakresie onkologii.

Projekt przyczyni się do zapobiegania na skutek pandemii Covid-19 opóźnieniom w diagnozowaniu nowotworów. Powyższy cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących działań, które są działaniami naprawczymi w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych i społecznych oraz zwiększających odporność systemu ochrony zdrowia:

- zapewnienie dostępu do przesiewowych badań mammograficznych na terenie wybranych czterech powiatów: Lubańskiego, Lwóweckiego, Trzebnickiego i Strzelińskiego;

- zapewnienie dostępu do badań rezonansu magnetycznego;

- zapewnienie dostępu do badań tomografii komputerowej.

Projekt obejmuje:

1. zakup 4 mammografów cyfrowych zlokalizowanych (w powiatach: Lubański, Lwówecki, Trzebnicki, Strzeliński) wraz z dodatkowym wyposażeniem (m.in. stacja opisowa, integracja, rejestrator obrazów, zestaw do przeprowadzania testów kontroli jakości, fartuchy ochronne, testy odbiorcze i specjalistyczne),

2. zakup tomografu komputerowego (we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12) i rezonansu magnetycznego wraz z zabudową kontenerową (we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105) oraz oprogramowaniem dla tych urządzeń,

3. działania informacyjno – promocyjne.

Planowana data zakończenia inwestycji listopad 2023

 

Skoordynowana opieka post covidowa w zakresie chorób zakaźnych/infekcyjnych udzielana w ramach AOS i szpitalnictwa w regionie.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Tytuł projektu: Skoordynowana opieka post covidowa w zakresie chorób zakaźnych/infekcyjnych udzielana w ramach AOS i szpitalnictwa w regionie.

 

Nr projektu: RPDS.12.01.00-02-0016/22

Dofinansowanie ze środków EFRR, w tym REACT-UE: 10 975 428,07 zł

Całkowita wartość projektu:  12 045 358,00 zł

 

Celem projektu jest rozszerzenie możliwości funkcjonalnych placówki – Szpitala „Leśne” w Obornikach Śląskich, w kontekście pełniejszego dostosowania do pracy w warunkach izolatorium, w przypadku groźnych chorób zakaźnych takich jak np. epidemii COVID-19. Realizacja projektu umożliwi lepszą i skoordynowaną opiekę nad pacjentami, także w czasie po epidemii. Realizacja inwestycji pozwoli na lepsze gospodarowanie posiadanymi już zasobami lokalowymi i infrastruktury medycznej, jak i zarządzania organizacją pracy wyspecjalizowanego personelu medycznego oraz pomocniczego, przyczyniając się do poprawy dostępność udzielanych świadczeń medycznych.

Powstanie także nowy pawilon - kompleksowo wyposażony, składający się z 6 izolowanych sal, który zwiększy możliwą liczbę hospitalizowanych pacjentów w warunkach izolacji - w trakcie epidemii zakażeń.

Inwestycja umożliwi m.in.:

- kompleksową i szybką diagnostyki oraz wdrożenie właściwego leczenia

(interdyscyplinarne podejście) w jednym miejscu bez konieczności transportu pacjentów,

- poprawę dostępności, jakości, bezpieczeństwa i komfortu życia zdiagnozowanych pacjentów, w tym

zapewnienie poszanowania ich intymności i godności,

- skrócenie okresu hospitalizacji szpitalnej pacjenta (przeniesienie do opieki AOS),

- możliwość hospitalizacji pacjentów starszych i w stanach paliatywnych oraz rozszerzenie form

opieki o rozwój opieki środowiskowej,

- zmniejszenie ryzyka zakażeń między pacjentami,

- poprawa warunków dla prowadzonych badań klinicznych

- obniżenie kosztów funkcjonowania placówki.

Planowana data zakończenia inwestycji listopad 2023

„Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.
Tytuł projektu: „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19”.

 

Nr projektu: RPDS.06.02.00-02-0001/20

Wkład Funduszy Europejskich: 91 200 000,00 zł

Wartość całkowita projektu: 91 200 000,00 zł

Projekt realizowany będzie przez Partnerów:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
2. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu;
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy;
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;
5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu;
6. Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego W Wałbrzychu;
7. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu;
8. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy;
9. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu;
10. Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu;
11. Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze;
12. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu;
13. Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze;
14. Dolnośląskie Centrum Onkologii We Wrocławiu (Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii)
15. Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno – Położniczy im. E. Biernackiego W Wałbrzychu;
16. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.;
17. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu;
18. Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o. o. (Rościszów);
19. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu;
20. Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu;
21. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi;
22. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej;
23. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku;
24. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
25. 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu;

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa dolnośląskiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz stworzenie  odpowiedniej bazy sprzętowej przeznaczonej do wykorzystanych w czasie przyszłych zdarzeń epidemiologicznych w zakresie chorób zakaźnych jak i zakresie normalnego funkcjonowania podmiotów leczniczych po pandemii.

Projekt obejmuje:
1. zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego i ambulansów,
2. zakup niezbędnej aparatury medycznej, laboratoryjnej i diagnostycznej,
3. zakup odczynników oraz materiałów medycznych ( w tym testów w kierunku COVID-19),
4. zakup środków ochrony indywidualnej,
5. zakup urządzeń do dezynfekcji,
6. zakup środków do dezynfekcji,
7. zakup środków farmaceutycznych,
8. przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo – budowlanych,
9. działania informarcyjno – promocyjne.

Data zakończenia inwestycji czerwiec 2022.

Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)
Tytuł projektu: Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG) 

 

Nr projektu: RPDS.01.02.01-02-0177/17

Projekt w ramach: Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny” Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Dofinansowanie: 1,742,733.71 PLN

Wartość projektu: 2,799,191.00 PLN

Czas realizacji projektu: 02.05.2018-26.10.2020

Konsorcjum realizujące:

   –   Cells Therapy – Terapia Komórkowa Sp. z o.o. – Lider

   –  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN – Laboratorium Immunologii Klinicznej

   –  Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku 

Z dniem  30.07.2021 r. nastąpiło formalne połączenie się obu szpitali poprzez przejęcie Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. W wyniku połączenia, dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiupoprzez utworzenie, w randze jednostki organizacyjnej, Centrum Hematologiczno-Transplantacyjnego, skupiającego  w lokalizacji przy ul. Grabiszyńskiej 105 oddziały szpitalne, izbę przyjęć, pracownię cytoaferezy oraz w lokalizacji przy ul. Muchoborskiej 18, Dział Farmacji Szpitalnej.

Cel projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie metody izolacji/wzbogacania preparatów pochodzenia szpikowego we frakcję jednojądrową i wdrożenie do praktyki klinicznej innowacyjnego sposobu leczenia schorzeń układu ruchu, w szczególności zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających dużych stawów, z użyciem opracowanej metody wzbogacania preparatów komórek pochodzenia szpikowego we frakcję jednojądrową.

Planowane efekty:

Wynikiem projektu będzie opracowanie kompletnego zestawu do izolacji/wzbogacania preparatów pochodzenia szpikowego we frakcję jednojądrową z opisem wykorzystania medycznego do wdrożenia klinicznego.

Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu”
Tytuł projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa: 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie: 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie: 1 – 2.1.1 E-usługi – horyzont)

 

Projekt jest realizowany wraz z Partnerami:

1. Stowarzyszenie Amazonek „Femina-Fenix” Wrocław

2. RAZEM WYGRAMY. FUNDACJA WSPIERANIA ONKOLOGII DOLNOŚLĄSKIEJ

 

Celem projektu jest poprawa dostępu do elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia poprzez wdrożenie dwóch medycznych systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie 17 e-usług o wysokim stopniu dojrzałości w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu (DCO).

 

Odbiorcami będą pacjenci, ich rodziny i opiekunowie (A2C), podmioty gospodarcze (A2B) oraz inne podmioty lecznicze (A2A). Zostanie to osiągnięte poprzez wdrożenie i integrację: Szpitalnego Systemu Informatycznego (HIS) oraz Systemu realizującego e-usługi. Wdrożone systemy oraz uruchomione e-usługi zapewnią efektywną współpracę z platformą P1 lub P2 nie dublując ich funkcjonalności, zgodnie z rekomendacjami Komitetu Sterującego ds. EFSI. Systemy zapewnią tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnej ze standardem HL7CDA (opracowanym przez CSIOZ) umożliwiającym przesyłanie elektronicznych komunikatów w bezpieczny sposób pomiędzy programami komputerowymi wszystkich dostawców usług zdrowotnych.

 

Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0065/17

Termin realizacji projektu: 28.02.2019 r. – 28.06.2020 r.

Wkład funduszy europejskich: 3 028 216,51 PLN PLN 

Całkowita wartość projektu: 3 588 096,58 PLN

„Wdrożenie systemu do gromadzenia i przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej, systemów bezpieczeństwa oraz systemu wewnątrzadministracyjnego dostosowanego do wymagań podmiotów leczniczych na terenie województwa dolnośląskiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Nazwa projektu: „Wdrożenie systemu do gromadzenia i przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej, systemów bezpieczeństwa oraz systemu wewnątrzadministracyjnego dostosowanego do wymagań podmiotów leczniczych na terenie województwa dolnośląskiego” 

Projekt w ramach Osi Priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne” Działanie nr 2.1. „E-usługi publiczne” Poddziałania nr 2.1.1.1 „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020

 

Realizacja projektu: SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. A. FALKIEWICZA

Partner projektu: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI KOMÓRKOWYCH Z KRAJOWYM BANKIEM DAWCÓW SZPIKU

Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0082/16

Wkład funduszy europejskich: 7 933 703,91 PLN

Wartość projektu: 10 337 424,60 PLN

 

Celem projektu jest wdrożenie e-usług wewnątrzadministracyjnych dla rozwoju Dolnośląskiej Służby Zdrowia. Cele projektu poprzez zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK przyczynią się do realizacji celu głównego RPO WD, tj. wzrostu konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniającego poprawę życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

 

Cele projektu są zgodne z celem szczegółowym działania 2.1 i poddziałań , tj. zwiększenia wykorzystania e-usług publicznych. Efektem realizacji projektu będzie wykorzystanie e-usług w ochronie zdrowia co przyczyni się do poprawy jakości zarządzania, dostępu do informacji medycznej, polepszenia jakości i dostępności do świadczeń medycznych.

Rozwój oprogramowania informatycznego wraz z niezbędną infrastrukturą, umożliwiającego tworzenie i przesyłanie danych medycznych i administracyjnych wewnątrz podmiotów leczniczych, rozbudowa obecnie posiadanych systemów, aby możliwe było prowadzenie kompletnej dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz wdrożenie systemów bezpieczeństwa. 

Realizacja projektu udrożni kanał komunikacji, umożliwi przyłączenie się do regionalnego repozytorium i zapewni efektywną współpracę z platformą krajową P1 lub P2 nie dublując przy tym ich funkcjonalności. 

Projekt poprawi jakości gromadzonej dokumentacji w podmiotach leczniczych, zwiększy kompleksowości tworzonej dokumentacji, zintegruje systemy funkcjonujące w obrębie każdej jednostki medycznej (Partnerów Projektu), umożliwi udostępnienie dokumentacji medycznej jednostkom administracji publicznej w formie elektronicznej, zwiększy bezpieczeństwo informacji, rozbuduje obecnie posiadane systemy o nowe funkcjonalności, zmniejszy koszty funkcjonowania podmiotów ochrony zdrowia (poprzez zwiększenie efektywności zarządzania podmiotem medycznym, przepływ informacji pomiędzy systemami wewnątrz podmiotu leczniczego), skróci czas wprowadzania danych (jednokrotne) i zmniejszy ilość ewentualnych pomyłek przy wprowadzaniu danych, poprawi czas obsługi pacjentów, zapewni bezpieczeństwo danych i zarządzanie dostępem do aplikacji.

Zakończenie inwestycji: 2018/2019 rok

Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez prace remontowo-budowlane oraz wyposażenie jednostek organizacyjnych Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zlokalizowanych w budynku „B””
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zrealizowało projekt pt.: „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez prace remontowo-budowlane oraz wyposażenie jednostek organizacyjnych Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zlokalizowanych w budynku „B””

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie: 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”).

 

Nr projektu: RPDS.06.02.00-02-0081/16

Termin realizacji projektu: 13.11.2015 r. – 03.12.2018 r.

Dofinansowanie: 6 751 093,60 PLN

Wartość projektu: 13 798 504,55 PLN 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej oraz podniesienie jej jakości w zakresie onkologii.

Zakres projektu obejmował między innymi Utworzenie Oddziału Medycyny Paliatywnej, utworzenie Pracowni Brachyterapii, utworzenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej, Utworzenie Scin Cancer Unit oraz wdrożeniem zdalnego monitorowania apteczek szpitalnych.

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zrealizowało projekt pt.: „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez budowę oraz wyposażenie Centrum Chorób Piersi (Breast Unit) oraz rozbudowę wraz z wyposażeniem Bloku Operacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa nr 6 ″Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie: 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”), 

Nr projektu: RPDS.06.02.00-02-0083/16

Termin realizacji projektu: 08.06.2015r. – 15.03.2018r.

Dofinansowanie: 31 160 632,39 PLN

Wartość projektu: 45 654 424,90 PLN 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie onkologii.

Przedsięwzięcie obejmowało rozbudowę Centrum Onkologii we Wrocławiu o Breast Unit - dział, który ma służyć profilaktyce, wykrywaniu i kompleksowemu leczeniu nowotworów piersi.

Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i  zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt pn. Dolnośląskie e-Zdrowie etap 4 – Rozwój i optymalizacja systemów i  zasobów informatycznych na potrzeby e-usług medycznych 

Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0057/16

Realizacja projektu: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 

Dofinansowanie ze środków unijnych: 5.911.731,67  PLN

Wartość całkowita projektu: 7.319.617,41  PLN

Okres realizacji:  kwiecień 2017 r. – kwiecień 2018 r. (projekt zakończony)

Celem głównym projektu było usprawnienie i poprawa poziomu usług medycznych, poprzez wykorzystanie e-usług medycznych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Zrealizowany projekt umożliwił uruchomienie czterech e-usług:

 • chmura danych obrazowych DICOM – umożliwiająca pacjentom uzyskanie dostępu online do swoich danych obrazowych (badań wykonanych w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc),
 • digitalizacja i udostępnianie wyników badań z urządzeń medycznych – e-usługa pozwalająca na ucyfrowienie analogowego sprzętu medycznego,
 • teleradiologia – umożliwiająca zdalne opisywanie zdjęć RTG na zewnątrz,
 • przetwarzanie głosu na elementy elektronicznej dokumentacji medycznej – e-usługa umożliwiająca tworzenie i uzupełnianie dokumentacji medycznej, przy użyciu głosu z zastosowaniem technologii automatycznego rozpoznawania i zamiany mowy na tekst.
"Poprawa dostępności i skuteczności leczenia onkologicznego na terenie województwa dolnośląskiego poprzez zakup diagnostycznej i leczniczej aparatury medycznej oraz stworzenie systemu opieki koordynowanej”.
Tytuł projektu: "Poprawa dostępności i skuteczności leczenia onkologicznego na terenie województwa dolnośląskiego poprzez zakup diagnostycznej i leczniczej aparatury medycznej oraz stworzenie systemu opieki koordynowanej”.

 

Nr projektu: RPDS.06.02.00-02-0075/16

Realizator projektu: Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

Partner projektu - DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

 

Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim, który ma na celu utworzenie onkologicznej opieki koordynowanej poprzez zakup sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu jak również dla Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego we Wrocławiu.

Głównym celem zaprojektowanego przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania systemu medycznego w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej jak i poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej. Poprzez kompleksową opiekę onkologiczną zwiększy się dostępność do wysokiej jakości świadczonych usług dla mieszkańców Województwa Dolnośląskiego.

Projekt ten polegał na zakupieniu specjalistycznego sprzętu medycznego między innymi: Mammografu cyfrowego; Urządzenia do biopsji mammotomicznej; USG do diagnostyki piersi; Videogastroskopów; USG kardiologicznego wraz z oprogramowaniem; Skanera mikroskopowego; Platformy histopatologicznej.

 

Wartość dofinansowania Partnera projektu: 623 433,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych Partnera projektu: 634 749,00 PLN 

Termin realizacji - IV kwartał 2018 r.

"Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez budowę oraz wyposażenie Filii Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zlokalizowanej w Jeleniej Górze”
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu zrealizowało projekt pt.: „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez budowę oraz wyposażenie Filii Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zlokalizowanej w Jeleniej Górze”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działanie: 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”)

 

Nr projektu: RPDS.06.02.00-02-0082/16

Termin realizacji projektu: 22.05.2015 r. – 06.10.2017 r.

Dofinansowanie: 20 547 777,75 PLN

Wartość projektu: 25 447 588,57 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w regionie w zakresie radioterapii.

Projekt dotyczył budowy wraz z wyposażeniem Filii Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, zlokalizowanej w Jeleniej Górze.

Fundusze zewnętrzne (Projekty dofinansowane z innych źródeł):
"MODERNIZACJA STANDARDOWEJ OPIEKI PULMONOLOGICZNEJ"
Zadanie pn. „Modernizacja stacjonarnej opieki pulmonologicznej” zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Wartość dotacji z Budżetu Województwa Dolnośląskiego: 895 048,19 PLN

Data zakończenia inwestycji: 31 grudnia 2022 rok.

 

W ramach zadania współfinansowano koszty związane z podniesieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz zrealizowano zakup wyposażenia w postaci łóżek szpitalnych oraz sprzętu medycznego i wyposażenia, w tym monitorów głębokości znieczulenia BIS oraz EEG w czasie rzeczywistym, kapnografów wraz z akcesoriami, fotela toaletowo – prysznicowego oraz kopertownicy w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. 

„Fundusz COVID-19 RFIL - Rozwój profilaktyki chorób nowotworowych – zwiększenie dostępności do badań cytologicznych na Dolnym Śląsku”.
Zadanie pn. „Fundusz COVID-19 RFIL - Rozwój profilaktyki chorób nowotworowych – zwiększenie dostępności do badań cytologicznych na Dolnym Śląsku”.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL): 1 000 000,00 zł.

Całkowita wartość projektu:  1 258 121,44 zł.

Data zakończenia inwestycji: 31 grudnia 2021 rok.

 

Dotacja jest przeznaczona na Rozwój profilaktyki chorób nowotworowych – zwiększenie dostępności do badań cytologicznych na Dolnym Śląsku. Zadanie polega na utworzeniu mobilnego i stacjonarnego gabinetu ginekologiczno – położniczego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, poprzez zakup cytobusa oraz sprzętu medycznego (w tym mobilnego aparatu USG) i wyposażenia do gabinetów, w których będą odbywać się przesiewowe badania cytologiczne pod kątem wykrywalności raka szyjki macicy. 

Informacje o badaniach cytologicznych w cytobusie oraz w gabinecie stacjonarnym są dostępne na stronach 

 

https://www.dco.com.pl/cytobus/

https://rakchadzawspak.pl/badania/profilaktyka-raka-szyjki-macicy/

„Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”
Zadanie pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla torakochirurgii na lata 2023-2024 realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 3 000 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 3 000 000,00 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania finansowane będę koszty zakupu toru wizyjnego do torakoskopii z oprzyrządowaniem, narzędzi do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych, wideobronchoskopów, sond radialnych USG (EBUS radialny), procesora obrazu USG z osprzętem do EBUS i sond radialnych. 

„Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów”
Zadanie pn. „Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów” realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 7 000 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 7 000 000,00 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania finansowane będę koszty  doposażenia stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenia akceleratorów (nowe funkcjonalności umożliwiające realizację nowych technik leczenia oraz precyzyjne monitorowanie obszaru napromieniania).

"Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.”
Zadanie pn. „Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 r.” zrealizowane w ramach Programu wieloletniego na lata 2011-2022 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 242 163,47 PLN

Całkowita wartość zadania: 242 163,47 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania sfinansowane zostały koszty zakupu Fluorometru, Wytrząsarki wraz z inkubatorem, Hybrydyzatora, Termomiksera, Wirówek laboratoryjnych oraz Mikroskopu w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. 

"Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”
Zadanie pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego” zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 399 900,46 PLN

Całkowita wartość zadania: 399 900,46 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania sfinansowane zostały koszty zakupu 10 sztuk Cystoskopów giętkich w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. 

„Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków”
Zadanie pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 1 888 001,61 PLN

Całkowita wartość zadania: 1 888 001,62 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania finansowane są koszty zakupu Cytometru przepływowego, Komory laminarnej, Kriostatu, Mikroskopów, Termocyklerów oraz Wirówek laboratoryjnych. 

„Doposażenie zakładów radioterapii”
Zadanie pn. „Doposażenie zakładów radioterapii” w 2021 oraz 2022 roku zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 2 930 706,00 PLN

w tym:

środki wydatkowane w 2021 roku: 2 259 810,00 PLN;

środki wydatkowane w 2022 roku: 670 896,00 PLN.

Całkowita wartość zadania: 3 013 977,00 PLN

 

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania sfinansowane zostały koszty zakupu systemów planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem oraz dodatkowych funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. 

„Doposażenie zakładów radioterapii 2021
Zadanie pn. „Doposażenie zakładów radioterapii” w 2021 roku zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 2 500 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 2 502 630,00 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania sfinansowane zostały koszty zakupu Aparatu HDR do brachyterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

„Doposażenie zakładów radioterapii” w 2021 roku (wymiana akceleratorów)
Zadanie pn. „Doposażenie zakładów radioterapii” w 2021 roku (wymiana akceleratorów) zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 8 000 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 9 600 930,00 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania sfinansowane zostały koszty zakupu Akceleratora w Filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Jeleniej Górze.

„Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”
Zadanie pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” w 2021 roku zrealizowane przez Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 1 498 262,71 PLN

Całkowita wartość zadania: 1 498 262,71 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania sfinansowane zostały koszty zakupu Wideobronchoskopów, Aparatu USG do oceny biopsji zmian opłucnowych i obwodowych guzów płuca, Toru wizyjnego zawierającego źródło światła, procesora obrazu endoskopowego, monitorów i urządzeń peryferyjnych.

„Doposażenie zakładów radioterapii” w 2020 roku
Zadanie pn. „Doposażenie zakładów radioterapii” w 2020 roku (w zakresie wymiany akceleratorów) zrealizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”.

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 8 000 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 8 000 610,00 PLN

W ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania sfinansowane zostały koszty zakupu Akceleratora w Filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii w Legnicy.

„Usuwanie skutków smogu wpływającego negatywnie na osoby ze schorzeniami płuc poprzez doposażenie i rozbudowę Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu”
Projekt pn. „Usuwanie skutków smogu wpływającego negatywnie na osoby ze schorzeniami płuc poprzez doposażenie i rozbudowę Pododdziału Intensywnego Nadzoru Pulmonologicznego w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Realizacja projektu: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Wartość całkowita projektu: 1.138.777,31  PLN

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 • w formie dotacji: 228.124,50 PLN
 • w formie pożyczki: 344.911,66 PLN

Okres realizacji: listopad 2017 r. – sierpień 2018 r. (projekt zakończony)

Celem głównym projektu była rozbudowa i modernizacja Pododdziału Intensywnego Nadzoru  Pulmonologicznego w celu zwiększenia dostępności procedury nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej oraz zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddychania.

Informacje o projektach zrealizowanych:
Skip to content