napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  Badania i Innowacje  /  OŚRODEK PROJEKTÓW BADAWCZO ROZWOJOWYCH

Ośrodek Projektów Badawczo Rozwojowych

LOKALIZACJA
DZIAŁ BADAŃ I INNOWACJI

Ośrodek Projektów Badawczo Rozwojowych

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław

 
KONKTAKT
SEKRETARIAT

email: nauka@dcopih.pl

tel. 71 36 89 495

 

KADRA MEDYCZNA
 
PEŁNOMOCNIK DS. BADAŃ I INNOWACJI

mgr Małgorzata Krynicka-Duszyńska

 malgorzata.krynicka@dcopih.pl

 

 
KOORDYNATOR DO SPRAW NAUKI

dr n. biol. Katarzyna Hodyra-Stefaniak

 katarzyna.hodyra@dcopih.pl

W codziennej pracy realizujemy misję DCOPiH:

Leczymy wiedzą i sercem.

 

Chcąc się rozwijać i oferować pacjentom nowoczesne i innowacyjne terapie, wiodące ośrodki medyczne muszą prowadzić badania nad nimi. A każde rozwiązanie, które może przełożyć się na poprawę jakości życia pacjentów jest warte wprowadzenia. Dlatego chcąc jeszcze mocniej angażować się w prowadzenie badań i powstawanie nowych terapii onkologicznych, w naszym Szpitalu utworzyliśmy Dział Badań i Innowacji. Jego zadaniem jest umiejętne połączenie „światów” akademickiego, klinicznego i biznesowego w taki sposób, aby dobrze zaplanowane i prowadzone badania przełożyły się na powstawanie nowych terapii, które będą mogły być wdrażać zarówno w naszym Szpitalu, jak i innych placówkach medycznych na całym świecie.

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii od lat realizuje zadania badawcze uczestnicząc i prowadząc badania kliniczne oraz projekty naukowo-badawcze w których biorą udział lekarze, specjaliści diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej oraz personel medyczny Szpitala.

Zadania Działu Badań i Innowacji :

  • wspieranie innowacyjnych projektów i angażowanie w nie kadry medycznej różnych stopni i specjalizacji
  • ukierunkowanie Szpitala oraz jego kadry medycznej na identyfikację problemów badawczych związanych z praktyką kliniczną. Dzięki temu, prowadzone badania będą mogły ściśle odpowiadać na realne potrzeby wynikające z działalności leczniczej

Dział Badań i Innowacji stawia na:

  • rozwój zoptymalizowanych produktów przemysłowych (np. wyrobów medycznych), które odpowiadają rzeczywistym potrzebom klinicznym
  • wspieranie potrzeb klinicznych od pomysłu do wdrożenia
  • synergię z istniejącymi działaniami i procesami w oparciu o zasoby i kompetencje specjalistyczne (prawnicy, deweloperzy biznesowi, kierownicy projektów, badacze itp.)
Projekty: Działalność badawczo – rozwojowa DCOPiH
PRAISE-U - PRostate Cancer Awerness and Initiative for Screening in European Union

 

 

Celem projektu jest przetestowanie zaprojektowanego algorytmu wczesnego wykrywania raka stercza w badaniach przesiewowych, by zmniejszyć śmiertelność spowodowaną tym nowotworem i ograniczyć nadwykrywalność choroby, która nie wymaga leczenia.

W projekcie finansowanym przez Komisję Europejską bierze udział 25 instytucji z 12 krajów. Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii będzie jedynym w Polsce i największym w Europie centrum pilotażowym w zakresie raka stercza. Placówka w ciągu roku zrekrutuje ok. 3500 mężczyzn w wieku 50-69 lat pochodzących z Dolnego Śląska, by włączyć ich do eksperymentalnego programu badań przesiewowych.

Projekt realizowany we współpracy z 25 instytucjami z 12 krajów, w tym z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego.

Kierownictwo zespołu projektu ze strony DCOPiH:

dr n med. Krzysztof Tupikowski

Więcej informacji na:

Program/instytucja finansująca:

EU4 Helth finansowany przez UE 

Kwota dofinansowania: 1 102 731,3 €

CAIDX - Clinical Artificial Intelligence-based Diagnostics

 

 

Projekt ma na celu promowanie współpracy między instytucjami opieki zdrowotnej a dostawcami sztucznej inteligencji (AI) w celu wspierania rozwoju i wdrażania rozwiązań diagnostycznych opartych na sztucznej inteligencji. W skład Konsorcjum wchodzą instytucje z Krajów położonych w basenie morza bałtyckiego tj : Finlandia, Niemcy, Estonia, Polska, Szwecja, Dania.

 

Program/instytucja finansująca: Program Interreg Baltic Sea Region finansowany przez UE

Więcej informacji: CAIDX - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu) 

iPAAC

 

Sieć Wielodyscyplinarnej Opieki Onkologicznej w ramach projektu iPAAC 

Kompleksowa współpraca w zakresie wdrożenia „ Sieci Wielodyscyplinarnej opieki Onkologicznej”

Wspólne działanie innowacyjnego partnerstwa na rzecz walki z rakiem. W ramach projektu w DCOPIH wdrożono międzynarodowe standardy akredytacji Kompleksowego Centrum Onkologii oraz Centrum Leczenia Nowotworów Jelita Grubego i Trzustki, którego celem było zbieranie i strukturyzacja danych onkologicznych. Projekt obejmował aż 44 parterów z 24 krajów europejskich. 

Efektem projektu jest otrzymanie prestiżowej certyfikacji iPAAC przez DCOPIH. Jest to pierwsza europejska certyfikacja przyznana w Europie Środkowo-Wschodniej, a jej ocenie podlegały zarówno procedury stosowane w szpitalu w kilkunastu obszarach, jak i wyniki leczenia. DCOPIH uznano za modelowy przykład dla innych ośrodków onkologicznych w Polsce

Program/instytucja finansująca: Third Health Programme (2014–2020) finansowany przez Unie Europejską

RADIOLOGIA WZMACNIA AI
Radiologia wzmacniana AI - wykrywanie, raportowanie i podejmowanie decyzji klinicznych w diagnostyce raka.

Celem projektu jest opracowanie uniwersalnego, wielofunkcyjnego systemu raportowania strukturalnego badań mpMRI gruczołu krokowego prostaty. Liderem projektu jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. DCOPIH uczestniczy w realizacji zadań dotyczących przygotowania i udostępniania danych obrazowych dla budowania bazy danych oraz testowania rozwiązania w środowisku medycznym. Ponadto, aktywnie uczestniczy w konsultacji rozwiązań i jest zainteresowane ewentualną kontynuacją prac nad rezultatami projektu, które miałyby zmierzać do realizacji badań klinicznych z udziałem wypracowanego systemu raportowania strukturalnego. DCOPIH jest podwykonawcą projektu 

Program/instytucja finansująca: Infostrateg I finansowany przez NCBIR

Prace badawczo-rozwojowych na zanonimizowanych retrospektywnych danych obrazowych i klinicznych w celu opracowania metod związanych z analizą danych ultradźwiękowych piersi z nowotworami.

 

Projekt realizowany przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk; Celem projektu jest opracowania metod związanych z analizą danych ultradźwiękowych z nowotworami piersi. DCOPIH wykonuje na usługę badawczo-rozwojową na animizowanych danych obrazowych i klinicznych.

Program/instytucja finansująca: Infostrateg finansowany przez NCBIR

BIOFORTE
Opracowanie technologii BioForte służącej do określania metodą in silico kompozycji szczepów bakteryjnych, będących kandydatami do stworzenia probiotyków nowej generacji.

Celem projektu jest stworzenie przełomowej technologii BioForte, która pozwoli na określanie metodą in silico składów bakteryjnych będących kandydatami probiotyków nowej generacji, które upodobnią mikroflorę jelitową pacjentów nieodpowiadających na wybrane immunoterapie do mikroflory typowej dla pacjentów, u których terapie te przyniosły korzyść. Beneficjentem projektu jest  Ardigen. S.A, projekt realizowany we współpracy z PORT – SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ

Program/instytucja finansująca:. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój NCBiR

DEEP LEARNING
Projekt dot. opracowania systemu wspierającego zarządzanie bólem z uwzględnieniem aktualnego stanu psychicznego pacjentów onkologicznych z zastosowaniem nowatorskiego wielowymiarowego podejścia do oceny bólu, prognozy wystąpienia bólu i oceny stanu zdrowia pacjenta przy pomocy algorytmów głębokiego uczenia.

Liderem projektu jest TakesCare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cel projektu jest:

• Stworzenie eksperymentalnego narzędzia automatyzującego proces leczenia bólem i zarządzaniem stanem zdrowia psychicznego pacjenta w postaci narzędzia online. 

• Opracowanie i automatyzacja autorskich ścieżek leczenia bólem i zarządzania stanem psychicznym pacjenta.

Program/instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1  „szybka ścieżka”

CAREGIVER - Cyclin dependent kinAse in tRiple nEGatIVe brEast canceR

Celem projektu jest ocena wczesnych parametrów skuteczności skojarzenia chemioterapii z CDK4/6i u chorych na potrójnie ujemny rak piersi 3-RP. Co pozwoli na uzyskanie danych niezbędnych do racjonalnego zaprojektowania badań III fazy oceniających rolę CDK4/6i w tej populacji chorych. 

DCOPIH występuje w roli partnera wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym

PULMODCO
  
Kompleksowe profilowanie genomowe u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

Cel projektu: Analiza wyników badania molekularnego (profilowanie genomowe DNA nowotworowego) oceniającego obecność zmian somatycznych w tkance guza u pacjenta onkologicznego w celu wybrania optymalnej dla pacjenta linii leczenia, z uwzględnieniem terapii celowanej i/lub immunoterapii

Pozyskana wiedza i doświadczenie mogą zostać wykorzystane do stworzenia algorytmu postępowania dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca wraz z przyszłą rekomendacją dotyczącą możliwości modyfikacji terapii.

Skip to content