napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  AKTUALNOŚCI   /  Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność DCOPiH. – zmiana terminu składania ofert

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność DCOPiH. – zmiana terminu składania ofert

Przedmiot przetargu: 

Tomograf komputerowy „Somatom Definiton AS” produkcji firmy Siemens, Niemcy, nr ser. 65592, nr inwent. TIV40-15/2, rok prod. 2011, rozpoczęcie pracy w dn. 15.01.2012, o parametrach:

 1. Akwizycja 20 warstw (slices) podczas jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor:
 2. Synchronizacja startu badania spiralnego na podstawie analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych.
 3. Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej poprzez łącze szerokopasmowe i sieć komputerową.
 4. Średnica otworu gantry (aperture) 80cm
 5. Pozycjonowanie optyczne pacjenta: wiązki światła laserowego, pozycjonujące w 3 płaszczyznach z dokładnością co najmniej 1 mm (w centrum gantry)
 6. Zakres przesuwu wzdłużnego stołu ≥ 185 cm
 7. Maksymalna masa pacjenta ≥ 227 kg
 8. Blat stołu diagnostyczny wykonany z materiału typu Carbon Fibre
 9. Dodatkowy blat płaski z materiału typu Carbon Fibre lub innego równo-ważnego co do tłumienia promieniowania rtg umożliwiający mocowanie akcesoriów radioterapeutycznych i wyposażony w indeksowany system mocowania unieruchomień zgodny z systemem indeksacji stosowanym w posiadanych przez Zamawiającego stołach terapeutycznych f-my Varian Medical Systems
 10. Zakres możliwych nastaw kV wg protokołów badań: od U≥90 do U≤135 kV
 11. Detektory w technologii solid state
 12. Najkrótszy czas pełnego obrotu układu lampa-detektor 0.5 s
 13. Grubość najcieńszej dostępnej warstwy (w oferowanej ilości warstw) w skanowaniu sekwencyjnym i spiralnym < 1 mm
 14. Maksymalne pole obrazowania FOV w trakcie akwizycji =50 cm
 15. Jednoczesność skanowania i procesów analizowania.
 16. Skanowanie z modulacją prądu lampy rtg (dawki) na podstawie rzeczywistych pomiarów dokonanych podczas wykonywania skanu przeglądowego (SPR)
 17. Konsola operatora z monitorem:
 18. wielozadaniowość – skanowanie i rekonstruowanie, skanowanie i archiwizowanie, skanowanie i transfer obrazów do konsoli diagnostycznej
 19. optymalizacja jakości obrazów – korekcja słabego sygnału, redukcja szumów, redukcja artefaktów, automatyka doboru filtrów
 20. dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem
 21. system automatycznego instruktażu głosowego dla pacjenta w języku polskim
 22. rekonstrukcje, prezentacje i pomiary

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Tomograf był i jest w ciągłej eksploatacji i pod stałym nadzorem serwisowym firmy Siemens tj. producenta tomografu do dnia ukazania się tego ogłoszenia włącznie.
 2. Ostatni przegląd okresowy został wykonany 18.01.2023.
 3. Przebieg lampy: skanosekund 21.0242 (w dn. 18.01.2023) oraz 491.439 (w dn. 22.05.2023) od jej wymiany w dn. 27-10-2022
 4. Tomograf posiada najnowsze aktualizacje software/hardware wykonane przez serwis producenta.
 5. Tomograf był i jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
 6. Tomograf posiada zainstalowane następujące opcje:
 • AWP Tower Upgrade,
 • CARE Child – Pediatric Protocols,
 • Extended Field of View,
 • FAST CARE Platform, /  FAST DE Results,
 • HD FoV, /  HD FoV Pro,
 • SAFIRE,
 • syngo DE Scan for Single Source,

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY : DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 1. Oferty należy składać w terminie do 05.06.2023 do godz. 9.55 pisemnie – W związku z wnioskiem o wydłużenie terminu składnia ofert, Sprzedający zmienia termin składania ofert do 12.06.2023 do godz. 9:55
  na adres Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, Kancelaria, bud. „H”, IIIp., pok. 312, lub elektronicznie na adres e-mail: dcopih@dcopih.pl .
  W przypadku składania dokumentów w formie elektronicznej na wskazany wyżej adres e-mail:
 • temat wiadomości powinien brzmieć: „Oferty tomograf 65592”.
 • oferta powinna być podpisana podpisem kwalifikowanym
 1. Oferta powinna zawierać :
 2. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
 3. dane o oferencie: nazwę i siedzibę , NIP , lub/i dodatkowo imię i nazwisko adres zamieszkania (oferent będący przedsiębiorcą wpisany do właściwego rejestru sądowego powinien  przedłożyć odpis z tegoż rejestru) ,
 4. proponowaną cenę za przedmiot przetargu brutto
 5. termin związania ofertą wynoszący 7 dni licząc od dnia upływu składania ofert .

 

TERMIN I WARUNKI PRZETARGU

 1. Otwarcie ofert odbędzie się komisyjnie  w dn. 05.06.2023 o godz. 10.00 w miejscu składania ofert.
 2. Umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta nie później niż 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia oferenta o wyborze jego oferty. Datę zawarcia umowy strony umowy uzgodnią niezwłocznie po wyborze oferty przez DCOPiH.
 3. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia tomografu na konto DCOPiH w Santander Bank Nr 57 1500 1793 1217 9000 7528 0000 z dopiskiem „kupno-sprzedaż TK nr.s. 65592”, na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego niezwłocznie po zawarciu umowy, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania tej faktury.
  Wniesienie wpłaty będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Sprzedającego.
 4. Tomograf będzie dostępny dla nabywcy do odbioru nie wcześniej niż 26 czerwca i nie później niż 31 lipca 2023 – o dokładnym terminie Sprzedający poinformuje Nabywcę
 5. Nabywca na własny koszt dokonuje deinstalacji, demontażu, odbioru, załadunku i transportu (wywiezienia) tomografu nie później niż 5 dni roboczych od otrzymania informacji o dacie jego dostępności od Sprzedającego.
 6. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty jeśli oferenci zaoferowali tę samą cenę.
 7. Przetarg jest ważny, gdy weźmie w nim udział co najmniej jeden oferent, który złoży wymagane w zaproszeniu dokumenty.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdej chwili, bez podania przyczyn.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Plik „Umowa kupna-sprzedaży” (wzór) wraz z załącznikiem „Protokół zdawczo-odbiorczy” (wzór)
 2. Plik *.ZIP – Zdjęcia TK (stan aktualny)
 3. Plik *.ZIP – Transport (droga transportowa)
 4. Plik *.PDF – Zestwienie ofert

Uwaga do drugiego pliku: demontaż i wyprowadzenie aparatu z pracowni odbywa się zwykłym ciągiem komunikacyjnym następująco: poprzez drzwi przesuwne na korytarz, następnie ok. 15 m do drzwi w łączniku, po czym poprzez drzwi w łączniku na zewnątrz na tymczasową rampę, którą kupujący tomograf musi wykonać samodzielnie lub w inny sposób opuścić sprzęt na poziom terenu. Możliwy też transport korytarzem do bud. B a następnie windą o nośności do 1600 kg na poziom terenu.

 

Skip to content