PRACA

KONKURSY PRACA

KONKURS – na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Transplantologicznego, Hematologicznego oraz Immunologii Klinicznej

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą we Wrocławiu,  Plac Hirszfelda 12, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych  we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Transplantologicznego, Hematologicznego oraz Immunologii Klinicznej

 • Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12  pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. Płac do Sekcji Wynagrodzeń Działu Kadr 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Specjalistę ds. Płac do Sekcji Wynagrodzeń Działu Kadr 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 • Naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz osobom wykonującym pracę w ramach umów cywilnoprawnych;
 • Naliczanie podatku dochodowego, ZUS, ekwiwalentów urlopowych, odpraw, rozliczanie potrąceń komorniczych, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu;
 • Rozliczanie godzin nadliczbowych, nocnych i świątecznych, dyżurów medycznych;
 • Sporządzanie raportów i zestawień płacowych na potrzeby przełożonych;
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS;
 • Reprezentowanie pracodawcy przed organami kontrolnymi (ZUS, US, PIP).

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Niezbędne wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako samodzielny, doświadczony specjalista
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. Kadr do Działu Kadr

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Specjalistę ds. Kadr do Działu Kadr

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 • Kompleksowe prowadzenie wszystkich spraw związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem i całym przebiegiem zatrudnienia wyznaczonej grupy pracowników, w tym sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • Ewidencjonowanie wszelkich nieobecności pracowniczych;
 • Obsługa programu Płatnik, dokonywanie zgłoszeń ZUS;
 • Prowadzenie spraw w powierzonym zakresie w portalu świadczeniodawcy NFZ;
 • Przygotowywanie sprawozdań dla instytucji zewnętrznych, w tym m.in. dla ZUS, GUS, PFRON, UMWD.

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Niezbędne wykształcenie wyższe, mile widziane prawnicze, administracyjne, ZZL;
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako samodzielny, doświadczony specjalista w organizacji
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Statystyka medycznego do Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów – Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Statystyka medycznego do  Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów – Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Obsługa elektronicznych i papierowych kart zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a i związany z tym proces sprawdzania, korygowania błędów, odsyłanie do korekty lub zatwierdzanie poprawnych kart;
 • Samodzielne uzupełnianie brakujących informacji poprzez zdobywanie danych z jednostek zgłaszających oraz aktywne przeszukiwanie dokumentacji medycznej pacjentów w szpitalnej bazie danych (Hipokrates, Clininet);
 • Raz do roku, zgodnie z listami przesłanymi przez Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN) w Warszawie, praca na zbiorze rocznym polegająca na oczyszczaniu jej z dubletów, weryfikacji niespójności na
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę do Działu Rozwoju Personalnego

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni Specjalistę do Działu Rozwoju Personalnego 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 

 • Prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników;
 • Doskonalenie pozafinansowych narzędzi motywacyjnych;
 • Projektowanie i realizowanie programów rozwoju zawodowego;
 • Prowadzenie spraw w zakresie odbywania w DCOPiH praktyk zawodowych oraz wolontariatów;
 • Prowadzenie cyklicznej oceny satysfakcji zawodowej;
 • Przeprowadzanie diagnoz (ankiety, wywiady itp.) i ich analiz w zakresie występowania negatywnych zjawisk wśród zatrudnionych w tym m.in. wypalenia zawodowego, mobbingu, dyskryminacji itp.;
 • Inicjowanie i wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie rozwoju pracowników Centrum;
 • Przygotowywanie raportów, sprawozdań i rekomendacji z obszaru powierzonych zadań

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Wyższe
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Inspektora/Starszego Inspektora/Specjalisty do Działu Jakości i Zgodności (stanowisko ds. audytów i zdarzeń medycznych)

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Inspektora/Starszego Inspektora/Specjalisty do Działu Jakości i Zgodności

(stanowisko ds. audytów i zdarzeń medycznych) 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 • Prowadzenie auditów wewnętrznych,
 • Monitorowanie zgodności w wyniku prowadzonych kontroli wewnętrznych,
 • Monitorowanie zgodności w wyniku prowadzonych auditów zewnętrznych,
 • Przygotowywanie Szpitala do auditów zewnętrznych,
 • Monitorowanie zgodności w wyniku prowadzonych kontroli zewnętrznych,
 • Przechowywania bieżących protokołów pokontrolnych i koordynowanie przygotowywania odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne instytucji kontrolujących Szpital,
 • Zarządzanie niezgodnościami zidentyfikowanymi w toku realizacji audytów, procedur akredytacyjnych oraz kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 • Rejestrowanie, klasyfikowanie oraz prowadzenie spraw związanych ze zdarzeniami niepożądanymi

Wymagania Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Inspektora/Starszego Inspektora/Specjalisty do Działu Jakości i Zgodności

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Inspektora/Starszego Inspektora/Specjalisty do Działu Jakości i Zgodności

(stanowisko ds. analiz i zarządzania ryzykiem) 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 

 • Analizowanie i prowadzenie stałego nadzoru nad poziomem ryzyka w zidentyfikowanych procesach;
 • Analizowanie i prowadzenie oceny jakości oraz bezpieczeństwa udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych i innych usług;
 • Organizowanie i prowadzenie przeglądów zintegrowanego systemu zarządzania

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • Niezbędne wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów:
 1. medyczne lub z zakresu nauk o zdrowiu, w tym zdrowie publiczne z rozwiniętymi umiejętnościami w data science,
 2. biotechnologia,
 3. inżynieria biomedyczna,
 4. bioinżynieria,
 5. inne techniczne
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. statystyki i analizy danych do Działu Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Specjalistę ds. statystyki i analizy danych do Działu Profilaktyki
i Strategii Onkologicznej

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

1. Realizacja zadań merytorycznych związanych ze statystyką oraz analizą danych, w tym:

 • Statystyka w oparciu o dane medyczne
 • Statystyka w oparciu o dane niemedyczne
 • Analiza oraz opracowywanie rekomendacji strukturyzacji sprawozdawanych danych;
 • Biostatystyka;
 • Realizacja analiz onkologicznych opartych o duże zbiory danych;
 • Analizy na potrzeby Dyrekcji Szpitala oraz komórek organizacyjnych;
 • Modele prognostyczne;
 • Weryfikacja struktur danych pozyskiwanych w systemach funkcjonujących w Szpitalu wraz z analizą funkcjonalną wymiany danych;
 • Konsultacje merytoryczne w obrębie realizowanych zadań;

2. Czytaj więcej

PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty/Inspektora ds. sprzedaży usług   do Działu Sprzedaży Usług 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty/Inspektora ds. sprzedaży usług   do Działu Sprzedaży Usług 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

Przygotowywanie wykonywanych w DCOPiH świadczeń zdrowotnych  do rozliczeń,
a w szczególności:

 • zbieranie danych o świadczeniach zdrowotnych wykonywanych w DCOPiH,
 • bieżąca kontrola i weryfikacja poprawności wprowadzanych danych przez komórki organizacyjne DCOPiH w systemie informatycznym,
 • przygotowywanie dodatkowych danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia świadczeń zdrowotnych,
 • współpraca przy miesięcznym rozliczaniu wykonanych świadczeń zdrowotnych DCOPiH z NFZ i innymi płatnikami,
 • wyjaśnianie zakwestionowanych świadczeń zdrowotnych przez NFZ i innych płatników za świadczenia medyczne,
 • przygotowywanie, opracowywanie i przekazywanie dokumentacji sprawozdawczej
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty/Starszego Inspektora ds. technicznych w Dziale Technicznym

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty/Starszego Inspektora ds. technicznych w Dziale Technicznym 

Miejsce pracy w lokalizacji w Obornikach Śląskich 

Obszar odpowiedzialności: obiekty DCOPiH w Obornikach Śląskich

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 • Bieżący nadzór nad stanem technicznym obiektów znajdujących się w placówce w Obornikach Śląskich oraz prowadzonymi pracami remontowymi;
 • Nadzór nad pracą pracowników obsługi technicznej;
 • Zlecanie interwencyjne zakupów materiałów technicznych;
 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych;
 • Prowadzenie spraw związanych z instytucją dozoru technicznego;
 • Prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i ochroną środowiska;
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu i wyposażenia technicznego, zgłaszanie okresowych przeglądów
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjnych do Biura Zarządu

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Panią/Pana na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjnych   do Biura Zarządu 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 • Zarządzanie obiegiem dokumentacji i informacji w DCOPiH;
 • Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej według odpowiednich standardów i rejestrów;
 • Tworzenie i rozpowszechnianie dokumentacji formalno-prawnej w DCOPiH;
 • Prowadzenie kalendarza Zarządu DCOPiH;
 • Prowadzenie kalendarza dostępu do sal konferencyjnych;
 • Organizowanie spotkań Dyrekcji, Rady Społecznej DCOPiH oraz ich pełna obsługa;
 • Organizacja i obsługa posiedzeń zespołów, komitetów, protokołowanie spotkań;
 • Pomoc w zrządzaniu systemem identyfikacji wizualnej;
 • Organizowanie i współpraca przy organizowaniu eventów, sympozjów;
 • Obsługa gości Zarządu DCOPiH;
 • Pomoc przy projektowaniu i
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. projektów do Działu Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Specjalistę ds. projektów do Działu Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Realizacja zadań merytorycznych związanych z projektami współfinansowanymi, w tym:
 1. realizacja zadań merytorycznych,
 2. prowadzenie dokumentacji,
 3. sporządzanie sprawozdań oraz rozliczeń (przy współpracy z Działem Finansowym),
 4. współpraca z komórkami organizacyjnymi w DCOPiH, organizacjami rządowymi i pozarządowymi w realizacji zadań,
 5. współorganizacja, prowadzenie oraz udział w akcjach promocyjnych
  i szkoleniach,
 6. aktywne pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań realizowanych przez DCOPiH, wyszukiwanie konkursów,
 7. koordynacja projektów.
 • Przygotowywanie notatek i materiałów informacyjnych w związku
  z realizowanymi zadaniami.
 • Realizacja zadań zgodnie z wymaganiami procedur Systemu
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. analizy danych do Działu Profilaktyki i Strategii Onkologicznej

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

 Zatrudni Specjalistę ds. analizy danych do Działu Profilaktyki i Strategii Onkologicznej 

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Analiza oraz opracowywanie rekomendacji strukturyzacji sprawozdawanych danych;
 • Weryfikacja struktur danych pozyskiwanych w systemach funkcjonujących
  w Szpitalu wraz z analizą funkcjonalną wymiany danych;
 • Realizacja zadań z zakresu wspomagania prac – analityczne wsparcie badań oraz analiz wewnętrznych;
 • Biostatystyka;
 • Realizacja analiz onkologicznych opartych o duże zbiory danych;
 • Budowa modeli prognostycznych wspomagających podejmowanie decyzji klinicznych;
 • Budową modeli matematycznych i obliczeniowych;
 • Zaawansowane analizy na potrzeby Dyrekcji Szpitala;
 • Konsultacje merytoryczne w obrębie realizowanych zadań;
 • Przygotowywanie notatek, raportów, materiałów informacyjnych
Czytaj więcej
PRACA

PRACA W DCOPIH – Zatrudni Specjalistę ds. Szkoleń

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

Zatrudni Specjalistę ds. Szkoleń

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • Tworzenie, zgodnie z wewnętrznym standardem podnoszenia kwalifikacji
  i kompetencji, rocznych planów szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych oraz nadzorowanie ich realizacji;
 • Organizowanie szkoleń wewnętrznych, a w razie potrzeby – zewnętrznych;
 • Prowadzenie spraw związanych z udziałem personelu w szkoleniach zewnętrznych;
 • Prowadzenie ocen szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Monitorowanie wydatkowania środków związanych z procesem szkoleń;
 • Przygotowywanie raportów, sprawozdań i rekomendacji z obszaru powierzonych zadań;
 • Wprowadzanie danych do Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) oraz do Systemu Informatycznego Rezydentur (SIR);
 • Prowadzenie spraw dotyczących akredytacji w Ministerstwie Zdrowia w zakresie
Czytaj więcej
PRACA

Rekrutacja zakończona : PRACA W DCOPIH – Zatrudni do Zespołu Radców Prawnych: RADCĘ PRAWNEGO

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII

Zatrudni do Zespołu Radców Prawnych:

RADCĘ PRAWNEGO

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika:

 

 • świadczenie kompleksowej obsługi prawnej i doradztwa w zakresie działalności statutowej prowadzonej przez podmiot,
 • przygotowywanie opinii prawnych na potrzeby pracodawcy,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, porozumień i wewnętrznych aktów prawnych,
 • uczestnictwo w rokowaniach,
 • zastępstwo procesowe w Sądach i przed innymi organami,
 • pozostała pomoc prawna w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 75, 2320; z 2021 poz. 2052).

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • czynne wykonywanie zawodu Radcy Prawnego,
 • minimum
Czytaj więcej
PRACA

Rekrutacja zakończona : PRACA w DCOPiH – Diagnosta Laboratoryjny

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII, PULMONOLOGII I HEMATOLOGII 

zatrudni  

DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO

 

Podstawowe zadania, jakie będą należały do nowo zatrudnionego Pracownika: 

 • przyjęcie i rejestracja materiału pobranego od pacjenta,
 • wykonywanie badań analitycznych z zakresu biochemii, analityki ogólnej, immunochemii, serologii, hematologii z użyciem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego,
 • autoryzacja, wydawanie i archiwizacja wyników badań,
 • kontakt ze zleceniodawcami w zakresie informacji o sposobie przygotowania pacjenta do badania, sposobie pobrania materiału,
 • kontrola wewnątrz laboratoryjna badań.

 

Wymagania stawiane przez Pracodawcę:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • wykształcenie kierunkowe,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i odpowiedzialność,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium szpitalnym,
 • dodatkowym atutem
Czytaj więcej