napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  Konkurs na stanowiska: Przełożonej Pielęgniarek ds. Onkologicznych, Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej, Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć III, Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc I

Konkurs na stanowiska: Przełożonej Pielęgniarek ds. Onkologicznych, Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej, Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć III, Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc I

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Dyrektor  Dolnośląskiego  Centrum  Onkologii,  Pulmonologii  i  Hematologii  we   Wrocławiu, Plac Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

 

 1. Przełożonej Pielęgniarek Onkologicznych,
 2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej,
 3. Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć III,
 4. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Płuc I,

 

 Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:

 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych

niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2023 r. poz. 1515).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 430) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko, tj.

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,

UWAGA!

 • Dokumenty wskazane powyżej, muszą być złożone w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 

 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

 

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;

 

UWAGA!

 • Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

 

 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie do 2 października 2023 roku, określonym w § 9 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym  przedsiębiorcą ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 430) tj. nie krótszym niż 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia, na adres:

 

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii,

Pulmonologii i Hematologii ul. Plac Hirszfelda 12

53-413 Wrocław

 

 

 • na kopercie kandydat umieszcza swoje imię l i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: ,,Konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału……………………………, (wpisać nazwę oddziału), Przełożonej Pielęgniarek ds. Onkologicznych
 • Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – październik 2023 r./ Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu Powstańców Śląskich 50.

 

 

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu

Leczniczego,  można    uzyskać    w    Dyrekcji   Dolnośląskiego    Centrum    Onkologii Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu Pl. Hirszfelda 12.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                                                                                                                                                                 Dolnośląskiego Centrum Onkologii

                                                                                                                                                                                                                                                         Pulmonologii i Hematologii

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                    dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu informuje, że:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
 2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
 3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.
 4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
 6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
 10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

Accessibility Toolbar