napisz do nas

Related Posts

tel. 71 3689 601 fax 71 3689 219
Plac Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
napisz do nas
Home  /  KONKURSY   /  Ogłoszenie o Konkursie

Ogłoszenie o Konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, Plac Hirszfelda 12 we  Wrocławiu, 53-413 Wrocław w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek  i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na następujące stanowiska:

 1. Pielęgniarki Oddziałowej Ośrodka Chirurgii Klatki Piersiowej,
 2. Pielęgniarki Oddziałowej Chirurgii Onkologicznej I,
 3. Pielęgniarki Oddziałowej Działu Radioterapii Stacjonarnej (P3),
 4. Przełożonej Pielęgniarek Przychodni Specjalistycznych DCOPiH,
 5. Pielęgniarki Oddziałowej Działu Radioterapii Stacjonarnej (P2),
 6. Pielęgniarki Oddziałowej Działu Radioterapii Stacjonarnej (P4),
 7. Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego,
 8. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Ginekologii Onkologicznej.

 

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z:

 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 z poźn. zm.).

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12  ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 430) w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko, tj.

1)  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2)  dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,

a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu,

dokument potwierdzający to prawo,

 

UWAGA !

Dokumenty wskazane powyżej, muszą być złożone w oryginale lub w odpisach

         poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

            – Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność                                    

              z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;

UWAGA !

– Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany

 przedstawić oryginały dokumentów.

 

5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

 

6) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na  przetwarzanie danych  osobowych w celach  przeprowadzania postępowania konkursowego  na dane stanowisko.

 

=================

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają

w terminie do 8 kwietnia 2023 r. , zgodnie z  § 9 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania  konkursu na niektóre stanowiska  kierownicze  w podmiocie leczniczym  niebędącym przedsiębiorcą ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 430) tj. nie krótszym niż 10 dni  od daty opublikowania ogłoszenia, na adres:

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii,

Pulmonologii i Hematologii

 1. Plac Hirszfelda 12

53-413 Wrocław

 

 • na kopercie kandydat umieszcza: swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko: Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału……………………………, ” (wpisać nazwę oddziału) lub ”Konkurs na stanowisko  Przełożonej Pielęgniarek Przychodni Specjalistycznych”.
 • Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: kwiecień 2023 r./ Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 50.

 

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii  i Hematologii, Plac Ludwika Hirszfelda 12 we Wrocławiu.

 

Dyrektor Szpitala

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako rodo, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu informuje, że:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, z siedzibą pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, dalej jako ADO.
 2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@dco.com.pl.
 3. Pana/ Pani dane osobowe są przetwarzane przez ADO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 22¹ ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.), a w pozostałym zakresie na podstawie Pana/ Pani dobrowolnej zgody.
 4. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie dłużej jednak niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Pana/ Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.
 5. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział.
 6. Przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w także prawo do przenoszenia danych.
 7. Pana/ Pani dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 rodo. Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 8. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Pana/ Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji rekrutacji.
 10. Ma Pan/ Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 11. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.
Skip to content