Pielęgniarka

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii

Zatrudni:

Pielęgniarkę

 

Miejsce pracy: Wrocław ul. Hirszfelda 12 i ul. Grabiszyńska 105 

Opis stanowiska: 

 1. Wykonywanie zawodu zgodnie z Ustawą o zawodach  pielęgniarki i położnej, aktualną wiedzą medyczną oraz zasadami etyki zawodowej;
 1. Poszanowanie praw pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
 • informowanie o prawach pacjenta oraz ich przestrzeganie,
 • zachowanie tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu,
 • zapewnienie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania obowiązującym w DCOPiH
 1. wykonywanie świadczeń pielęgniarskich z zachowaniem należytej staranności, szczególnie w zakresie:
 • identyfikacji pacjenta,
 • uzyskiwania zgody pacjenta na świadczenie pielęgniarskie;
 • podawania leków, płynów infuzyjnych, krwi i środków krwiozastępczych zgodnie z zasadami: właściwy lek, właściwy pacjent, właściwa dawka, właściwa droga, właściwa pora;
 • zachowania zasad higieny i aseptyki zabiegów;
 • kontroli sprawności sprzętu medycznego stosowanego do zabiegów diagnostyczno–leczniczych;
 • przechowywania, przygotowania roztworów i stosowania środków dezynfekcyjnych zgodnie z zaleceniami producenta i Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego;
 1. Prowadzenie monitoringu zakażeń szpitalnych zgodnie z zapisami Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującego w DCOPiH;
 1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia    lekarskiego;
 2. Udzielanie pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia,         poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi;
 3. Rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania w DCOPiH oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;
 4. Natychmiastowe zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu
  i dokumentowanie zdarzeń niepożądanych zgodnie ze Zintegrowanym             Systemem Zarządzania;
 5. Udzielanie niezbędnych informacji pacjentowi/przedstawicielowi ustawowemu o wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych, sposobie zachowania się w     trakcie badań diagnostycznych oraz zabiegów przygotowujących do leczenia i pielęgnowania;
 6. Aktualizowanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych;
 7. Realizowanie planów edukacji pacjenta w zakresie oświaty zdrowotnej oraz edukacji zgodnie ze specyfiką komórki organizacyjnej;

Wymagania niezbędne: 

 • wykształcenie średnie (Liceum Medyczne) lub wyższe o profilu  pielęgniarskim (licencjat pielęgniarstwa lub magister pielęgniarstwa);
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie
 • mile widziana specjalizacja (np. w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego);
 • podstawowa umiejętność obsługi komputera;
 • empatia, odpowiedzialność, rzetelność, zorganizowanie, komunikatywność.

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego w oparciu    o profesjonalne szkolenia, kursy i konferencje
 • możliwość korzystania z ZFŚS
 • dofinansowanie do zajęć sportowych
 • wsparcie zespołu i przyjazne środowisko pracy

Oferty (CV) należy składać na adres mailowy: marzena.maliszewska@dcopih.pl

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (poniżej), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, w treści zgłoszenia prosimy umieścić następująca formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przez mnie danych osobowych w zakresie szerszym niż wskazany w przepisach Kodeksu pracy (art. 221 § 1) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Jeśli dodatkowo wyraża Pani/Pan chęć udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, w treści zgłoszenia prosimy umieścić również formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przez mnie danych osobowych w następnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii przez okres 12 miesięcy. Zostałam/ em poinformowana/y, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Zastrzegamy, że DCOPiH kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, z siedzibą pl. Ludwika Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, zwany dalej DCOPiH.

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e‑mail dcopih@dcopih.pl, telefonicznie pod numerem +48 71 3689 608 lub 609, albo  lub pisemnie kierując korespondencję na adres siedziby Administratora.

Klauzula informacyjna  dot. przetwarzania danych osobowych KANDYDATA DO PRACY dostępna pod adresem:

https://dcopih.pl/klauzule-informacyjne/

About the Author

You may also like these

Accessibility Toolbar