Komisja Konkursowa Ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji w dziedzinie neurochirurgii w zakresie konsultacji i udziału w zespole wielodyscyplinarnych konsyliów terapeutycznych na rzecz pacjentów DCOPiH

About the Author

You may also like these